(932) SİYER 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
50 views
(932) SİYER 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. İslam Öncesi Dönem’de bazı bölgeler ve bu bölgelere hakim olan inançlar eşleştirilmiştir.
I. Sâsânî-Mecûsîlik
II. Çin-Konfüçyanizm
III. Hindistan-Şamanizm
IV. Habeşistan-Putperestlik
Bu eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir?
A) I ve II B) I ve IV
C) II ve III D) III ve IV

2. Aşağıdakilerden hangisi risalet ile
eş anlamlı bir kavramdır?
A) Azamet B) Uhuvvet
C) Nübüvvet D) Nedamet

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi
Sabiîlik ile ilgili değildir?
A) Semavi cisimlere ibadet edilir.
B) Dinin merkezinde şaman yer alır.
C) Arap Yarımadası’na dışarıdan
gelen en eski dindir.
D) Eski Bâbil ve İranlılara ait düşünceler ile Yahudi ve Hristiyan inancının karışımından oluşur.

4.   • İlahi dinlerin en eskisidir.
• Kutsal kitabı Tevrat’tır.
• İsrailoğulları dışındaki milletler arasında yayılmamıştır.
Hakkında bilgi verilen inanç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahudilik B) Hristiyanlık
C) Mecusilik D) Hinduizm

5. “Ey Peygamber! Biz seni gerçeğin bir
temsilcisi, bir müjdeci ve uyarıcı, herkesi Allah’ın izniyle O’na çağıran ve
ışık saçan bir kandil olarak gönderdik.”
(Ahzâb suresi, 45-46. ayetler)
Bu ayetlerde peygamberlerin ortak
özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İsmet B) Tebliğ
C) Emanet D) Fetanet

6. “Allah’ın bir emri, hükmü veya bilgiyi
peygamberine gizli olarak bildirmesi”
anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tebyin B) Davet
C) Vahiy D) Tazim

7. İlk vahyin ardından bir süre vahyin
kesilmesi Hz. Peygamber’i endişeye
sevk etmiştir. Cebrail ile karşılaşmak
ümidiyle sık sık Hira’ya gitmeye başlamış ve bu dönemde Rabb’inin kendisini terk ettiği zannına kapılarak
endişeli günler geçirmiştir. Ayetlerin
bir süre gönderilmediği bu döneme
“- – – -” denilmiştir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Silsiletü’l-vahy
B) Tebyinü’l-vahy
C) Senetü’l-vüfud
D) Fetretü’l-vahy

8. Aşağıdaki sahabelerden hangisi
diğerlerinden daha sonra
Müslüman olmuştur?
A) Hz. Ali B) Hz. Zeyd
C) Hz. Ömer D) Hz. Hatice

9.   • Hz. Ebubekir
• Hz. Ömer
• Hz. Osman
• Hz. Ali
İsimleri verilen sahabelerin ortak
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halifelik görevinde bulunmaları
B) Habeşistan’a hicret etmeleri
C) Hz. Peygamber ile akraba olmaları
D) Gizli davet döneminde Müslüman
olmaları

10. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?
A) İnançlarına körü körüne bağlı olmaları
B) İnsanlar arasında sınıf ayrımı gözetmeleri
C) Hz. Peygamber’i güvenilirliği ile
tanımaları
D) Putlardan elde ettikleri kazancı
kaybetme endişeleri

11. Müşriklerden Velid bin Muğire “Ben,
Kureyş kabilesinin büyüğü ve efendisi
olmama rağmen benim yerime
Muhammed’e mi ayetler indirilir? Amr
bin Umeyr, Sakif kabilesinin başkanı
da mı bir kenara bırakılsın. İkimiz
Mekke ve Taif’in efendisi ve lideri olduğumuz hâlde Muhammed’e mi vahiy
gelecek? Bu mümkün mü?” demiştir.
Bu metinden müşrikler ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Asabiyet duygusuna sahip olduklarına
B) Kabileler arasında çıkar ilişkilerini
korumak istemelerine
C) İnsanüstü özelliklere sahip bir
peygamber beklediklerine
D) Toplumdaki siyasi güçlerini ve
otoritelerini kaybetme endişesi
duyduklarına

12. Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün senesinde gerçekleşmiştir?
A) Müşriklerin Müslümanlara boykot
uygulaması
B) Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret etmesi
C) Hz. Hatice ve Ebu Talib’in peş
peşe vefat etmesi
D) Vahyin bir süre kesintiye uğraması

13. Aşağıdakilerden hangisi miraçta gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Ezan lafızlarının öğretilmesi
B) Namazın beş vakit olarak farz kılınması
C) Bakara suresinin son iki ayetinin
nazil olması
D) Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi

14. Amcasının vefatıyla himayesiz kalan
Hz. Peygamber, Mekkeli müşriklerin
eziyet ve baskılarından uzaklaşmak
istedi. Tebliğ faaliyetlerini özgürce
yapabileceği yeni bir çevre ve destek
bulma arayışına yöneldi. Bundan dolayı – – – – yolculuğunu gerçekleştirdi.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Medine B) Basra
C) Şam D) Taif

15. I. İslam’ı kabul edenlerin sayısının
her geçen gün artması
II. Müslümanların Medine’ye hicret
etmesi
III. Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in
Müslüman olması
IV. Hazrec kabilesinin Hz.
Peygamber’e biat etmesi
Verilen olaylardan hangileri müşriklerin Müslümanlara boykot uygulamasına sebep olmuştur?
A) I ve III B) I ve IV
C) II ve III D) II ve IV

16. Hicretin 9. yılında farz kılınan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz B) Oruç
C) Zekât D) Hac

17. “Muahat” kavramı aşağıdakilerden
hangisi için kullanılmaktadır?
A) Siyasi antlaşmalar
B) Kardeşlik antlaşması
C) Hz. Peygamber’in ailesi
D) Medine’ye göç eden sahabeler

18.   • Müslüman olduğu için efendisinden
ve müşriklerden eziyet görmüştür.
• Hicretin birinci yılında ilk ezanı okumasıyla meşhur olmuştur.
• Sabah ezanına “Namaz uykudan
hayırlıdır.” sözünü eklemiştir.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sa’d bin Ebi Vakkas
B) Abdullah bin Mesud
C) Mus’ab bin Umeyr
D) Bilâl-i Habeşî

19. Hz. Peygamber, Medine’ye hicret edince namazın Kudüs’e doğru yönelerek
kılınması emredilmişti. Ancak Hz.
Peygamber, hicretin ikinci yılında
Selemeoğulları mescidinde öğle namazını kılarken gelen vahiy ile Kudüs’e
doğru başladığı namazı Kâbe’ye doğru
dönerek tamamlamıştır.
Bu olay üzerine Selemeoğulları
mescidi aşağıdakilerden hangisi
ile isimlendirilmiştir?
A) Mescid-i Aksa
B) Mescid-i Nebevi
C) Mescid-i Kıbleteyn
D) Mescid-i Kuba

20. Aşağıdaki olaylardan hangisinin
gerçekleşmesi Mekke’nin Fethi’ne
zemin hazırlamıştır?
A) Yahudilerin Medine Sözleşmesi’ni
bozması
B) Müşriklerin Hudeybiye
Antlaşması’nı bozması
C) Hz. Hamza’nın Uhud Gazvesi’nde
şehit edilmesi
D) Hendek Gazvesi’nde müşriklerin
ağır yenilgiye uğraması

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR