(820) KELAM 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
41 views
(820) KELAM 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Dinin ameli ve itikadî hükümlerinin
uygulanması sırasında ortaya çıkan farklı anlayışlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Dinî yorum B) Akl-ı selim
C) Naklî delil D) Akli delil

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerinden değildir?
A) Evrenseldir.
B) Bağlayıcıdır.
C) Hükümleri sabittir.
D) Din âlimlerinin görüşlerine dayanır.

3. “Tamamen siyasi gerekçelerle ortaya
çıkan topluluklar” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemiyet B) Konsey
C) Fırka D) Tarikat

4. Aşağıdakilerden hangisi dini metinlerden kaynaklanan yorum farklılıklarının sebeplerindendir?
A) İç savaşlar
B) Müteşabih ayetler
C) Hilafet meselesi
D) Fikir ve vicdan hürriyeti

5. İnanç konuları ile ilgili ayet ve hadisleri hiçbir yorum yapmadan
olduğu gibi kabul eden yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haricilik B) Eş’arîlik
C) Selefilik D) Maturîdîlik

6. Aşağıdakilerden hangisi Mürcie
mezhebinin eleştirilen görüşlerinden biri değildir?
A) İman artmaz veya eksilmez.
B) Bütün müminler iman bakımından
eşittir.
C) Büyük günah insanın imanına
zarar vermez.
D) İman, Allah’ı ve Resulünü tanımaktır.

7. Gazalî, Fahreddin Râzî ve
Teftâzânî’nin gelişmesine katkıda
bulundukları mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş’arilik B) Haricilik
C) Cebriye D) Selefilik

8. Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğe
ait bir görüş değildir?
A) İnsan bütün fiillerinden sorumludur.
B) İman dil ile ikrar kalp ile tasdikten
ibarettir.
C) Büyük günah işleyen kişi dinden
çıkarak kâfir olur.
D) Ayet ve hadis ile birlikte akıl da dinin
anlaşılması için temel kabul edilir.

9. Sıffin Savaşı’ndan sonra gerçekleşen
Tahkim olayında Hz. Ali’yi destekleyen
bir grup Hz. Ali’den ve ordusundan
ayrılmıştır. Bunlara ayrılan, terk edip
giden anlamında – – – – denilmiştir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) şii B) hârici
C) mürci D) hanefi

10. Selefilikte “Hz. Peygamber’in, sahabenin ve otorite âlimlerinin söylediklerini kabul etmek” anlamında kullanılan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sükût
B) Keff
C) İmsak
D) Marifet ehline teslim

11. Hz. Peygamber Mekke ile Medine
arasındaki bir mevkide yaptığı konuşmada ölümünün yaklaştığına işaret
etmiştir. Ashabına; Allah’ın kitabını ve
Ehl-i beytini bıraktığını belirttikten
sonra Allah’ın kitabına sarılmalarını
tavsiye etmiş ve Ehl-i beytin Allah’ı
hatırlattığını söylemiştir.
Bu metin aşağıdaki olaylardan
hangisi ile ilgilidir?
A) Bir’i Maune
B) Gadîr-i Hum
C) I. Akabe
D) İsra

12. “İmamların, peygamberler gibi günahlardan korunduğuna inanılan masum imam anlayışı” aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
A) Şia B) Mürcie
C) Cebriye D) Maturîdiyye

13. Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlmi
Kelam Dönemi ile yaşanan değişikliklerden biri değildir?
A) Modern dönemin bilimsel verilerine daha çok ağırlık verilmiştir.
B) İnsan hakları, kadın hakları gibi
konulara yer verilmiştir.
C) Görüşler arası tercihe dayalı yaklaşım benimsenmiştir.
D) Cevher, araz, zat, sıfat gibi konular öncelikle ele alınmıştır.

14. Herhangi bir ilahi dine bağlı olmaksızın Tanrı’nın varlığı ve âlemin ilk sebebi olduğu kabul edilmekle beraber
onun ilim, irade gibi sıfatları reddedilir
ve böyle bir varlığın âlemde tesirinin
olmadığına inanılır.
Bu düşünce aşağıdaki felsefi
akımlardan hangisine aittir?
A) Deizm B) Teizm
C) Nihilizm D) Hümanizm

15. Aşağıdakilerden hangisi politeizmin
kabul ettiği esaslardan biridir?
A) Tanrı yaratan ama yarattıkları ile
ilgilenmeyen bir varlıktır.
B) Birden çok tanrı vardır ve tanrıların sayısı belirsizdir.
C) Var olan her şeyin yaratıcısı bir ve
tek olan Tanrı’dır.
D) Tanrı’nın varlığını da yokluğunu
da bilmek mümkün değildir.

16. Agnostisizm akımını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneycilik B) Maddecilik
C) Bilinmezcilik D) Moderncilik

17. Auguste Comte ile ortaya çıkan bu
akıma göre olgular ve deneyler dışındaki bilgiler teolojik ve metafizik bilgi
olduğu için reddedilir. Bilimsel bilgi
insanın her türlü ihtiyacını karşılar.
Bu düşünceyi savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teizm B) Deizm
C) Ateizm D) Pozitivizm

18. “Her doğan kişi fıtrat üzere doğar.”
Bu hadiste inanç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnanmanın yaratılıştan gelen bir
duygu olduğu
B) Ailenin inanç tercihleri üzerinde
etkili olduğu
C) Her canlının yaratıcısının Allah
olduğu
D) İnsanların inkâr etmeye meyilli
olduğu

19. Evrenin anlamsız ve amaçsız olduğunu savunarak hayatın ve insanın
değerinin olmadığını karamsar bir
bakış açısı ile değerlendirir. Hayatın
anlamını boşluk ve hiçlik gibi kavramlara indirgeyen bir anlayıştır.
Bu metin aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi ile ilgilidir?
A) Hümanizm B) Sekülarizm
C) Nihilizm D) Pozitivizm

20. “Ruh göçü” ve “yeniden doğuş” kavramları ile ifade edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenasüh B) Meditasyon
C) Tefekkür D) Yoga

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR