(713) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
42 views
(713) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. “Medinetü’l Fâdıla” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İbn-i Rüşd
B) Farabî
C) Ziya Gökalp
D) Sezai Karakoç

2. İslam medeniyetinin özünü aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?
A) Tevhit B) Ahlak
C) Değerler D) Örf ve âdetler

3. Aşağıdakilerden hangisi aklıselim
sahibi insanın tutum ve davranışlarından biri değildir?
A) İletişime açık olması
B) Öz güven sahibi olması
C) Çelişkili söz ve iddialara önem
vermesi
D) Davranışlarında tutarlılık göstermesi

4. “Havâss-ı Hamse” aşağıdakilerden
hangisi için kullanılan bir kavramdır?
A) Kur’an ve Sünnet
B) Örf ve âdetler
C) Aklıselim
D) Beş duyu

5.   • İslam hukuk kurallarını içeren kanun kitabıdır.
• Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki
bir komisyon tarafından derlenmiştir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) er-Risale
B) Mecelle
C) Fetâvâ-i Hindiyye
D) Tarih-i Cevdet

6. Orta Asya’da kurulan ilk Türk
İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karahanlılar B) Göktürk
C) Uygur D) Hazar

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin zirveye ulaşmasında etkili olan unsurlar arasında yer almaz?
A) Evrensel bakış açısına sahip olması
B) İlme ve ilim adamlarına değer vermesi
C) Bilimsel eserlerin Arap diline tercüme edilmesi
D) Farklı kültürlere karşı yargılayıcı
tavrının olması

8. Kur’an-ı Kerim’in aslının bozulmamış olması İslam kültür ve medeniyetinin aşağıdaki esaslarından
hangisine örnek oluşturmaktadır?
A) Yerellik B) Özgünlük
C) Hürriyet D) Evrensellik

9. “İş ehline verilmezse kıyamet yaklaşmış demektir.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Liyakati esas almanın
B) Mütevazı olmanın
C) Çalışkan olmanın
D) İstişare etmenin

10. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer
kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık
sen onları affet. Onlar için Allah’tan
bağışlama dile. İş konusunda onlarla
müşavere et. Bir kere de karar verip
azmettin mi, artık Allah’a dayan.
Şüphesiz Allah, kendisine dayanıp
güvenenleri sever.”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İstişare yapmak
B) Tevekkül etmek
C) Merhametli olmak
D) Adaletli olmak

11. İslam’ın insana kazandırdığı özellikler
insanın erdemli bir toplum oluşturmasını
sağlamıştır. Bu nitelikteki toplum İslam
kültür ve medeniyetini geliştirmiştir. Çok
geniş bir coğrafyaya yayılan İslam kültür ve medeniyeti değişik etnik köken ve
inançtan insanı bünyesinde barındırır.
Müslümanlar bunu beşerî bir zenginlik
olarak görür. Farklı sosyolojik gruptan,
farklı etnik kökenden ve inançtan oluşan İslam toplumunda herkese adil ve
hakça davranılmıştır.
Bu metinden İslam toplumu ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) İnsana değer verildiğine
B) Hakkın ve adaletin gözetildiğine
C) Bireyci anlayışın egemen olduğuna
D) Farklılıkların zenginlik kabul edildiğine

12.   • Kutsal kitapları getiren meleğin
“Ruhu’l-Emin” sıfatına sahip olması
• Peygamberlerin ortak sıfatlarından
birinin “Emin” olması
• Mekke’nin “Beledü’l-Emin” kılınması
Bu bilgiler aşağıdaki ilkelerden
hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Güven
B) Kardeşlik
C) Yardımlaşma ve dayanışma
D) İyiliği emretme kötülükten sakınma

13. İnsanın mensup olduğu dine, etnik
kökenine, toplumsal konumuna ve
cinsiyetine bakılmaksızın can, mal,
namus, inanç ve aklının korunması
ilkesine denir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsâr B) Âdemiyyet
C) Merhamet D) Liyakat

14. “Kişinin başkasının menfaatlerini kendi menfaatlerine tercih etmesi” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Külliyet B) Nübüvvet
C) Fütüvvet D) Meşveret

15. “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Allah’ın ilim sahibi olduğu
B) İlme ve âlime saygı gösterilmesi
gerektiği
C) Dinî ilimleri öğrenmeye öncelik
verilmesi gerektiği
D) İslam’ın, inananlarını bilgi sahibi
olmakla sorumlu tuttuğu

16. Kur’an-ı Kerim’in ilk nüshasından
yapılan çoğaltma işlemi Hz. Osman
zamanında gerçekleştirildi. – – – – başkanlığındaki bir komisyon tarafından
yedi adet çoğaltılıp ülkenin farklı merkezlerine gönderildi. Böylelikle metin
farklılıklarının ortaya çıkma ihtimali
önlenmiş olup Kur’an-ı Kerim hiç değişime uğramadan günümüze kadar
ulaştı.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zeyd bin Sabit
B) Muaz bin Cebel
C) Zübeyir bin Avvam
D) Sa’d bin Ebi Vakkas

17. I. Sahih-i Buhari
II. el-Muvatta
III. Sünen-i Tirmizi
IV. el-Müsned
Numaralanmış eserlerden hangileri Kütübü’s-Sitte içerisinde yer
almaktadır?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

18. Aşağıdakilerden hangisi iyiliği emretme, kötülükten sakındırma sorumluluğunu toplumda yerleştirmek amacı ile kurulmuştur?
A) Hisbe Teşkilatı
B) Beytü’l-Mal
C) Hazine-i Âmire
D) Divanü’l-Harac

19. Hz. Peygamber döneminde okuma,
yazma ve Kur’an öğretilen okullara
ne ad verilmektedir?
A) Vakıf B) Külliye
C) Küttab D) Rasathane

20. “el-Melik” sıfatı Allah’ın hangi özelliğini ifade etmektedir?
A) Her şeyi bildiğini
B) Bağışlayıcı olduğunu
C) Hak ile batılı birbirinden ayırdığını
D) Denetleme ve yönetme hakkına
sahip olduğunu

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR