(620) SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 13, 2023
76 views
(620) SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. (I) Aşk kelimesini zamanla öyle basitleştirdik, öyle dar bir anlam kalıbına
sıkıştırdık ki şimdi, yüzyıllar ötesinden bize sımsıcak sevgi nefesleri
üfleyen Yunus Emre’ye “âşık” demeye dilimiz varmıyor. (II) Bu sıfatla ona
gerçek değerini veremeyeceğimizi
düşünüyoruz. (III) Yerden göğe bütün
evreni kucaklayan en derin aşk
Yunus Emre’dedir. (IV) Bir büyük ummandır Yunus’ta aşk ve yüce olduğu
kadar da saftır. (V) Sevgisine karşılık
bekleyenler, beklenen karşılık cennet
bile olsa Yunus’a göre, tuzağa düşmüş akılsızlardır.
Bu metin ikiye bölünmek istenirse
ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II B) III C) IV D) V

2. Yengemin anneme ısrarı üstüne köşkte
bir kaç gece kalmaya mecburolmuştuk.
I II
Münakaşa gecesinden sonra Nüzhet ile
dargın gibiydik. Ne geceleri havuz başında buluşuyor ne gündüzleri kükürt
serpmek için bağa gidiyorduk. Paşa’ya
III
roman da okuyamıyordum, kitap yarıda
kalmışdı.
IV
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) I B) II C) III D) IV

3. Nezaket bir umman; sevgiler uğuldar
derinliklerinde, sevgiler coşar.
Nezaket bir bahçe; şevk ile yürür tarhlarında, şavklar saçılır yediverenlerinden. Nezaket hasbî bir tebessüm,
kalbî bir yakınlık… Nezaket bir teşekkürün adı, bir derin şükür makamı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarının
hangisinden yararlanılmıştır?
A) Benzetme
B) Tanık gösterme
C) Sayısal verilerden yararlanma
D) Örnekleme

4. Bir gazetecinin, ünlü veya uzman bir
kişiyle yaptığı görüşmeleri aktardığı
yazılardır. Sorulu cevaplı bir metin
türüdür. Yalın, açık, duru bir dil ve
anlatımı vardır. Muhataba yöneltilen
sorular önceden hazırlanır.
Bu parçada sözü edilen metin türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B) Mülakat
C) Biyografi D) Eleştiri

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) Peyami Safa’nın romancılığındaki
önemli bir üslup özelliğine değinmek isterim.
B) Anlamıyorum ki diye düşündü ihtiyar balıkçı.
C) Sonuç olarak çevre sorunu sadece çevrenin kirletilmesi değildir ki.
D) Şüphesizki Çanakkale Harbi bu
memleketin çocuklarının
fedakârlığıdır.

6. Dergilerdeki şiirler, öyküler, yazılar
üstüne bile böyle eleştiriler( ) tanıtılar
pek eksik olmuyor dergilerimizden( )
Kim diyor eleştiri yapılmıyor diye( )
Bazen bir cümlelik eleştiri de önemli.
Bazen susmak, atlamak bile( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (.) (?) (…) B) (,) (,) (?) (.)
C) (!) (,) (,) (…) D) (…) (.) (,) (.)

7. Hösük Emmi yavaş yavaş traktöre
doğru ilerledi, etrafını döndü. Kendi
kendine bir şeyler mırıldandı. Sonra
traktörün tekerleğini sıvazladı. Sonra
farlara baktı. Sonra her yerine baktı.
Yola düştük. Hösük Emmi tek kelime
etmiyordu. “Yahu Hösük Emmi!” dedim. “Sen eskiden gülerdin, konuşurdun. Ne olmuş sana böyle? Ağzını
bıçak açmadı yola düştüğümüzden
beri.” Derin derin nefes aldı: “Ah!”
dedi. “Bre oğlum, gençliğimde elime
bu iş geçseydi, gençliğimde taraktör
olsaydı…”
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Mülakat B) Eleştiri
C) Tiyatro D) Röportaj

8. Bırak maratonda ilk beşe girmeyi
birinci bile olamaz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
B) Anlam belirsizliği
C) Mantık ve sıralama yanlışlığı
D) Gereksiz kelime kullanılması

9.   • Edebiyat yaşamına şiirle başlamıştır.
• İnce Memed romanıyla tanınmıştır.
• Romanlarında başarılı çevre betimlemeleriyle Orta Anadolu gerçeklerini yansıtmıştır.
Bu cümleler “Abbas Sayar” ile ilgili
doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) D-Y-D B) D-D-Y
C) Y-D-Y D) Y-Y-D

10. Aşağıdakilerden hangisi 1923-
1950 Cumhuriyet Dönemi
Tiyatrosu için söylenemez?
A) Türk tiyatrosu hem kurumsal bir
yapıya kavuşmuş hem de tiyatro
sanatı açısından çeşitli atılımlar
yapılmıştır.
B) Çağdaş Türk tiyatrosunun Batı
tiyatrosunun düzeyine getirilmesinde Muhsin Ertuğrul’un katkısı
olmuştur.
C) Bu dönemde Ankara’da Devlet
Tiyatroları kurulmuş, bazı büyük
şehirlere şubeleri açılmıştır.
D) İlk özel tiyatro olan Küçük Sahne
Tiyatrosu, bu dönemde Haldun
Taner tarafından kurulmuştur.

11. Peyami Safa, tezli roman olarak değerlendirilen bir düşünce romanını
amaçlamış ve Yalnızız’da bunu başarmıştır. Karşıtlıklar ve karşıtlıkların
uyuma ulaşmasıdır ele aldığı düşünce. Romanında söz konusu düşünceyi somutlaştırıcı, imgeye dönüştürücü
özellikler vardır. Figürlerin konumundaki çaprazlama gibi, tek tek figürlerin
iç dünyasında vurgulanan karşıtlıklar
da bu somutlaştırmanın belirtileridir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Mülakat B) Eleştiri
C) Anı D) Röportaj

12. Aşağıdakilerin hangisi Yaşar Kemal’in
romanlarından değildir?
A) Orta Direk
B) Yusufçuk Yusuf
C) Kiralık Konak
D) Yer Demir Gök Bakır

13. Çay, yumurta ve yoğurt dışında bir
şey yemiyordu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüklem eksikliği
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Özne eksikliği
D) Nesne eksikliği

14. Daha otuz beşimize basmadan her
şeyin bittiğini, işin tamam olduğunu;
aşkın, arzunun, ümit ve ihtirasın artık
bir daha uyanmamak üzere sönüp
gittiğini kendi kendimize itiraf etmek;
kendi kendimize, bütün mutluluk ve
başarı kapılarının kapandığını söylemek ve gelip burada bir ağaç gibi
yavaş yavaş kurumağa mahkûm olmak. Böyle mi olacaktı?
Bu parçada ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köy hayatı ve sorunları
B) Dönemin siyasi olayları
C) Bireysel bunalımlar
D) Kültür çatışmaları

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
A) Yeni aldığım ayakkabının tabanı
eskimiş görünüyor.
B) Doktorlar yarasının bağını mutlaka değiştirmiş olmalı.
C) Kitap burdayım diye bağırıyor, sen
onu görmüyorsun.
D) Bahçenin büyük bir bölümü gözleri okşayan çiçeklerle örtülüdür.

16. – Hâmid Bey için ne düşünüyorsunuz?
– Hâmid’in dehasına vaktiyle hücum
edenlere karşı sözlerimiz,
müdafaalarımız bugün bütün zeki
ve edip olan bir nesil tarafından
tasdik olundu. Hâmid’e benim
ayrıca, hususi bir minnettarlığım
daha vardır; o da bana Sâdi’yi
göstermiş olmasıdır.
– Efendim, edebiyatta yapmak
istediğiniz neydi?
– Ben kendimden bahsetmeyi
sevmem… Değmez ki
bahsedeyim, işte Sergüzeşt’i
yazdım, edebî ve siyasi
makalelerim vardır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Deneme B) Eleştiri
C) Anı D) Mülakat

17. Aşağıdaki parçaların hangisinde
diğerlerinden farklı bir bakış açısı
kullanılmıştır?
A) Mehmet Ali, artık benimle konuşmuyor. Yarı belinden öte, arabadan sarkmış, köye doğru uzanıyor. Sakın girdikten sonra beni
büsbütün unutmasın! Şimdiden
içimde ona karşı bir güceniklik
peyda oluyor.
B) Sonra yeniden o gün gördükleri
şeylere döndüler. Cerrahpaşa’yı
gezmişlerdi. Nuran, avlularında ot
bitmiş, damı çökük, fukara yatağı
yapılara, harap Tophane’ye,
Hekimoğlu Alipaşa Camii’nin yüzük taşı biçimine hayran oldu.
C) Bir zaman daha orada burada
süründükten sonra benim küçüklüğümü tanıyan ana dostu Ayşe
Hanım vardı. Geldi beni buldu.
Yüzümü gözümü okşayıp öperek
bana kol kanat gerdi.
D) Beş on gün içinde o da gitti. Sağ
kolumun yokluğu kimsenin dikkatini çekmedi. Bunu sonradan anladım. Zira, burada, sakatlık hemen
herkese mahsus bir hâl gibidir.

18. Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımının etkisinde eser veren
sanatçılardandır?
A) Victor Hugo B) Racine
C) Moliere D) Corneille

19.   • 1950’lerde, İkinci Dünya Savaşı
yıllarında yetişen, köyde büyüyen
Köy Enstitülü yazarların köy ve kasaba romanları yayımlamaya başladıkları görülür.
• 1960’lı yıllara değin toplumcu gerçekçiliğin gittikçe ağır bastığı romanımızda, bu yıllardan sonra konulardaki çeşitlenmeyle birlikte, roman yazma yönteminde de değişme ve gelişme olur.
• 1970 ile 1980 yılları arasında roman yazarlarının sayısındaki azalma ve romanlarda ele alınan konulardaki daralma, birey sorunlarına
eğilişi de beraberinde getirir.
Bu cümleler “Cumhuriyet Dönemi’nde
roman” ile ilgili doğru-yanlış olarak
değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D-Y-D B) D-D-Y
C) Y-D-Y D) Y-Y-D

20. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı türde yazılmıştır?
A) Diyorlar ki B) Tohum
C) Esirler D) Köşebaşı

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR