(612) DİNLER TARİHİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
82 views
(612) DİNLER TARİHİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Hinduların kendi dinleri için kullandığı kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ju Chia
B) Guru-Mat
C) Budda Sasana
D) Sanatana Dharma

2.   • Hinduizm Hint yarımadasının tamamına hâkim olmuştur.
• Kutsal metinler vahiy ve gelenek
şeklinde ikiye ayrılmıştır.
• Çok sayıda mabet inşa edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Çağ B) Modern
C) Klasik D) Vedalar

3. Dünyada bozulan ahlaki ve kozmik
düzeni yeniden sağlamak için
Vişnu’nun farklı bedenlerle dünyaya inmesine ne ad verilir?
A) Avatar B) Samsara
C) Nirvana D) Kast

4. “Şruti ve Smriti” adı verilen kutsal
metinler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?
A) Yahudilik B) Hinduizm
C) Hristiyanlık D) Sihizm

5. Hindularda zaman döngüseldir. Bir
başlangıcı ve sonu yoktur. Varlık
âlemindeki her şey doğum-ölüm-tekrar
doğum şeklinde bir döngüye tabidir.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi
bu metin ile ilgili değildir?
A) Meditasyon B) Samsara
C) Tenasüh D) Karma

6.   • Tapınaklara girmeleri yasaktır.
• Toplumda kast dışında tutulurlar.
• Fiziksel ve ruhsal bakımdan kirli
kabul edilirler.
Hakkında bilgi verilen Hinduizm’e
ait toplumsal sınıf aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Brahminler B) Paryalar
C) Şudralar D) Vaişyalar

7. Hinduizm’de kişinin kutsal metinleri okuyarak dini öğrenip hayata
hazırlanması hayatın dört evresinden hangisine aittir?
A) Aile hayatı
B) İnziva ve riyazet
C) Dilencilik
D) Öğrencilik

8.   • Hindu din adamlarının otoritesi reddedilmiştir.
• Halkın konuştuğu Pali dili kullanılmıştır.
• Kast sistemi kabul edilmemiştir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Budizm B) Taoizm
C) Sihizm D) Caynizm

9. Budizm’de kişinin istek ve arzularına
son vermesine yardımcı olacak yollar
vardır. Buna Sekiz Dilimli Yol denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
bu yollardan biri değildir?
A) Doğru söz
B) Doğru niyet
C) Doğru aile
D) Doğru davranış

10. Budizm’de “ebedi olan dünyaya gelme döngüsünden çıkarak acı ve ızdıraplardan kurtuluş hâli” anlamında
kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hulul B) Nirvana
C) Halakha D) İnkarnasyon

11. Sihizm dininin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Budda B) Zerdüşt
C) Guru Nanak D) Konfüçyüs

12. Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’e
ait bir bilgi değildir?
A) Kutsal kitaplarının adı Tripitaka’dır.
B) Tanrı’nın tekliği kabul edilir.
C) Hindistan’da ortaya çıkan dinlerden biridir.
D) Kast sistemine karşı çıkılır.

13. Sihlerin ritüellerini gerçekleştirdikleri mekâna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilise B) Vihara
C) Sinagog D) Gurdvara

14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Han
Hanedanlığı Dönemi ile ilgili söylenemez?
A) Mabetler inşa edilmeye başlanmıştır.
B) Yeni Konfüçyüsçülük akımı ortaya
çıkmıştır.
C) Konfüçyanizm, Çin’in resmî dini
olmuştur.
D) Huzurlu ve özgür bir ortam sağlanmıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi
Konfüçyanizm’de Beş Temel
İlişki’den biri değildir?
A) Ebeveyn – çocuk
B) İdareci – tebaa
C) Ev sahibi – kiracı
D) Büyük kardeş – küçük kardeş

16. Taoizm’de “İyi-kötü, doğru-yanlış,
güzel-çirkin gibi birbirine zıt görünen
şeylerin gerçekte birbirinin tamamlayıcısı olmasını ifade eden sembol” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tesbih B) Wu Wei
C) Mandala D) Yin Yang

17. “Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine
lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi
koru. Şahidimiz Melek Tavus’un ismidir.”
Bu dua aşağıdaki dini gruplardan
hangisine aittir?
A) Bahailik B) Yezidilik
C) Mecusilik D) Yehova Şahitleri

18. Aşağıdakilerden hangisi Ermeni
Kilisesi ile ilgili bir bilgi değildir?
A) Millî bir kilisedir.
B) Boşanmaya izin verilmez.
C) Ritüeller Süryanice yapılır.
D) Evlerde resim ve heykel bulundurulmaz.

19. Dinî bağlamda bir kilisenin, dünyadaki tüm mensuplarının temsilcisi
olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekümenik B) Komünyon
C) Vaftiz D) Teslis

20. Dünyanın sonunda meydana gelecek
ve şeytan ile Mesih’in taraftarlarının
savaşacağı Armagedon Savaşı ile
şeytan ve taraftarları yenilecek,
Tanrısal krallık ilan edilecektir.
Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bahailik
B) Musevi hahambaşılığı
C) Fener Rum Patrikhanesi
D) Yehova şahitleri

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR