(608) SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
6 views
(608) SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Tüzel kişiler ya bir kanunla ya da
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
oluşturulabilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüzel kişi değildir?
A) Vakıf B) Dernek
C) Ticari kuruluş D) İnsan

2. Aşağıdakilerden hangisi “I. Kuşak
Haklar” olan kişi hakları ve siyasal
haklardandır?
A) Yaşama B) Çevre
C) Barış D) Gelişme

3. Kişinin siyasal gücün kullanılmasına
katılmasını sağlayan haklara katılma
hakları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
katılma haklarındandır?
A) Ailenin korunması
B) Seçme, seçilme
C) Çalışma
D) Dinlenme

4. Devletin sınırsız ve koşulsuz bir
bağımsızlığa sahip olması, ülke içinde kendine rakip başka bir gücün
bulunmaması, uluslararası alanda
ise diğer devletlerle eşit iradeye
sahip olması aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?
A) Hak B) Hukuk
C) Egemenlik D) Özgürlük

5. Hukuk devletinde devletin erkleri
olan yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirlerinin alanına giremezler. Biri
diğerinden daha üstün değildir.
Bu açıklama hukuk devleti olmanın aşağıdaki gerekliliklerinden
hangisine aittir?
A) Kuvvetler ayrımı
B) Demokratik rejim
C) İdarenin yargısal denetimi
D) Kanun önünde eşitlik

6. “Toplumu ve tek tek bireyleri yoksulluktan kurtarmak, kişilerin insanca
yaşayabilmeleri için gerekli şartları ve
minimum gelir düzeyini garanti etmek”
sosyal devlet anlayışının aşağıdaki
gerekliliklerinden hangisine karşılık gelmektedir?
A) Gelir adaleti ve eşitlik
B) Fırsat eşitliği
C) Sosyal güvenlik
D) Ekonomik kalkınma ve yoksullukla
mücadele

7. Seçmen olmanın belli şartlara bağlandığı oy kullanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel oy B) Kısıtlı oy
C) Açık oy D) Gizli oy

8. Aşağıdakilerden hangisi siyasi
partilerin işlevlerinden değildir?
A) Ülkeyi yönetecek lider kadrolar
yetiştirmek
B) Halk ile iktidar arasında aracılık
yapmak
C) Ülke sorunlarını halkın gündemine
getirmek
D) Halkın istek ve beklentilerini görmezden gelmek

9. Osmanlı Devleti’nde padişahın
yetkilerini sınırlayan, padişahı belli
yönde davranmaya zorlayan ilk
belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nizam-ı Cedit
B) Gülhane Hattı Hümayunu
C) Sened-i İttifak
D) Islahat Fermanı

10. Devletin; eğitime, sağlığa, istihdam
oluşturacak yatırımlara yeterli kaynak
aktaramaması ülke insanlarının bazı
temel haklarının gerçekleşmesini
imkansız kılmaktadır.
Bu açıklamada insan haklarının
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan
aşağıdaki sorunlardan hangisi
üzerinde durulmuştur?
A) Devletin ekonomik olanaklarının
yetersizliği
B) Geleneklerden kaynaklanan engeller
C) Yöneticilerin kendi güçlerini artırmak istemeleri
D) Temel haklar arasında dengenin
kurulamaması

11. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş
Milletler örgütünün kurmuş olduğu
ilk denetim organıdır?
A) Ekonomik Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi
B) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması
Komitesi
C) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın
Kaldırılması Komitesi
D) İşkenceye Karşı Komite

12. Avrupa Konseyi bünyesinde üye
ülkelerin parlamenterlerinden oluşan
ve danışma organı niteliğinde olan
organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Konseyi
B) Delegeler Komitesi
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
D) Parlamenterler Meclisi

13. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından değildir?
A) Nüfus artışının hızlandırılması
B) Savaşların ortadan kaldırılması
C) Çevre kirliliğinin önlemesi
D) Cehaletin önlenmesi

14. Merkezi Cenevre’de bulunan ve
dünyanın bütün ülkelerinde hukukun üstünlüğünü sağlamak için çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası Hukuk Komisyonu
B) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
C) Uluslararası Af Örgütü
D) Green Peace

15. İnsanlığın gelişimi açısından metafizik, teolojik ve pozitif evreler olmak üzere üç evre ortaya koyan
Fransız düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sokrates B) Platon
C) Comte D) Kant

16. Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına
cevap veremeyen kurum ve kuralların
düzeltilmesi ve iyileştirilmesidir.
Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) İnkılap B) Rönesans
C) Aydınlanma D) Reform

17. “Kuvayımilliye’yi amil ve millî iradeyi
hakim kılma” ifadesi Atatürk inkılabının aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Devletçilik

18. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlete ilişkin kurum ve kuralların dinin emir ve yasaklarından
değil de pozitif hukuk kurallarından
türemesidir.
Verilen bu açıklama aşağıdaki
Atatürk ilkelerinden hangisi ile
ilgilidir?
A) İnkılapçılık B) Halkçılık
C) Laiklik D) Devletçilik

19. “Çağdaş topluma ayak uydurmayan
bir millet yok olmaya mahkumdur.”
sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
A) İnkılapçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık

20. Günümüzde dünyanın bazı ülkelerinde yaşayan insanlar şişmanlıktan
şikayet ederken, bazıları ise açlıktan
ölmekte ya da yetersiz beslenme
sonucunda sağlıklarını kaybetmekte
ve en temel insan haklarından olan
yaşama hakkından ve sağlık hakkından yararlanamamaktadır.
Bu parça insan haklarının korunması konusunda karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisi ile ilgilidir?
A) Uluslararası terör
B) Bölgeler arası kalkınmışlık farkı
C) Savaşlar
D) Hızlı toplumsal değişme

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Tarihi
15.09.2023 - 16.10.2023
Sponsor