(545) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
28 views
(545) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Dönemin kan ve barut kokan ortamından olsa gerek hayata olumsuz bakan
“Garip” akımının öncüsü olan Orhan
Veli, sadece belirli çevrelerin, belirli nesnelerin değil; sokağın, sokaktaki adamın da şiirinin yazılabileceğini ve bu
şiirin sıradan bir insanın ağzından çıktığı gibi olabileceğini ortaya koymuştur.
Gerçi Orhan Veli “İstanbul’u Dinliyorum,
Anlatamıyorum” gibi son derece lirik
şiirler de yazmıştır ancak onu asıl büyük yapan ve unutulmaz kılan şiirimize
getirdiği bu yeni bakış açısıdır.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Orhan Veli’nin günlük konuşma
dilini şiire yansıttığı
B) Garip akımının dönemin sosyal ve
siyasi ortamından etkilendiği
C) Garip akımının başka şiir akımlarından farkı
D) Orhan Veli’nin mecazlı anlatıma
yer verdiği

2. Bırak beni haykırayım, susarsam sen
matem et;
Unutma ki şairleri haykırmayan bir
millet,
Sevenleri toprak olmuş ölmüş öksüz
çocuk gibidir.
Bu dizeler için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Bir fikrin coşkuyla dile getirildiği
B) Servetifünun Dönemi’ne ait bir
eserden alındığı
C) Mısra sonlarında yarım kafiye
kullanıldığı
D) Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla
yazıldığı

3.   • Şiirin objektif ve bilimsel olması
gerektiği savunulur.
• Dilin açık, anlaşılır ve yalın olmasına dikkat edilir.
• Refik Halit Karay ve Halit Ziya
Uşaklıgil Türk edebiyatındaki
önemli temsilcileridir.
Bu cümleler “parnasizm” ile ilgili
doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) D-Y-D B) D-D-Y
C) Y-D-Y D) Y-Y-D

4. Adın nedir senin oğlum?
– Hasan.
– Hasan, dinle.
Zararlı sen çıkacaksın bütün bu
hiddetle.
Benim de yandı içim anlayınca
derdinizi…
Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti
sizi.
O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi
kardeşini,
Yetim bırakmayarak besleyip
büyütmelisin.
– Küfeyle, öyle mi?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Manzum hikâye
B) Mensur şiir
C) Tiyatro
D) Fabl

5. (I) Yoğurt yapımında en önemli etken
sütün sıcaklığıdır. (II) Sonra da örtüye
sarıp oda sıcaklığında 5-6 saat bekletiniz. (III) Sütü on dakika kaynatınız ve
soğumaya bırakınız. (IV) Serçe parmağınızı on saniye sütün içinde tutabileceğiniz sıcaklık sütünüzün mayalanma sıcaklığıdır. (V) Maya olarak
kullanacağınız 1-2 kaşık yoğurdu sütle ısıttıktan sonra kabın dibine bırakıp
çok az çırpınız. (VI) Çünkü mayalanma sırasında süt sıcak veya soğuk
olursa yoğurt tutmaz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse metnin anlam bütünlüğü
sağlanmış olur?
A) I ve III B) II ve VI
C) III ve V D) V ve VI

6. Bu kocaman yeryüzünde, bulutları
benden çok bilen, benden çok seven
kişiyi gösterin hadi( ) Bulutlardan
daha güzel bir şey var mıdır( )
Bulutlar oyundur, gözü avutur.
Bulutlar( ) çocukluk çağımdan bu
yana, benim sevgili dostlarımdır, kardeşlerimdir( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (…) (?) (,) (!) B) (!) (,) (;) (.)
C) (!) (?) (,) (.) D) (!) (,) (,) (.)

7. Dünyadaki enerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında, rüzgâr enerjisinden yararlanmanın hem çevresel
hem de kaynak varlığı açısından
önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Mevcut fosil kaynaklı enerji rezervlerinin gelecekte tükenecek olması, şu
anda büyük bir bölümünü ithal eden
bir ülke olarak Türkiye’yi, artacak
fiyatlardan ve teminindeki güçlükten
dolayı zora sokacaktır. Bu nedenle
elektrik enerjisi üretimini yenilenebilir
kaynaklara doğru yönlendirmemiz,
mevcut hidrolik kaynaklarımız ile birlikte rüzgâr enerjisinden faydalanmamız gerekmektedir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Gezi yazısı B) Fıkra
C) Sohbet D) Makale

8. Bir kadın birdenbire sapıverdi önümden dönemece.
Bu cümledeki zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir?
A) bir kadın B) birdenbire
C) sapıverdi D) dönemece

9. Baba, ben gidip İzmir’de çalışayım.
Bak, köyün yarısı gitti; İzmir’de çok iş
varmış. Fabrikalarda adamına göre
yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış.
Kışın burada kalıp yük olacağıma,
gidip ekmeğimi ararım; harman zamanında yine gelir, tarlada çalışırım,
demişti. İhtiyar babası aklı ermediği
ve fakirlikten söz söyleyemez, fikir
ortaya atamaz hâle geldiği için
“Peki.” dedi ve on sekiz yaşındaki
delikanlı, bundan evvel İzmir’e gidip
gelenlerden akıl danışmaya gitti.
Bu parça ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Millî-dinî duyarlıkları yansıtan
hikâye
B) Modernist hikâye
C) Bireyin iç dünyasını esas alan
hikâye
D) Toplumcu gerçekçi hikâye

10. Mizah süpürge sopası değildir ki vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek
için kullanılsın… Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir
iştir. Mizah haşhaş yağı gibi yutulmaz,
hazmedilmez, kirletmez ki lekelemek
için kullanılsın… Bu bir şuruptur, ağır
yemeklerin üzerine nefis kokusuyla
yudum yudum içilir, tadına kanılmaz.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Gezi yazısı B) Fıkra
C) Makale D) Anı

11. Yahya Kemal Beyatlı; Millî Edebiyat
Dönem’inde, bağımsız bir çizgide ve saf
I
şiir anlayışıyla şiirler yazmış, bu çizgisini daha sonra da devam ettirmiştir. Batı Şiirinden yararlanan, şiirinde
II
parnasizm ve sembolizm etkisi
III
görülen şair, yalın bir dille yazdığı
Sessiz gemi adlı şiirinde betimleyici
IV
bir anlatım sergilemiştir.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
A) I B) II C) III D) IV

12. Odanın ortasında dikiliyor ve acılı
şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu.
Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi.
Ama yapacağı şey bu değildi. Birden
duvar kâğıdının delik olduğu köşeye
atıldı, elini delikten sokup yokladı,
kâğıdı gözden geçirdi. Hayır, bu da
değildi yapacağı. Sobaya gitti, kapağı
açıp külleri karıştırmaya başladı;
pantolon parçalarından kestiği ipliklerle, yırtık cep astarı attığı gibi öylece duruyordu, demek kimse sobaya
bakmamıştı! Birden, Razuhimin’in az
önce sözünü ettiği çoraplarını hatırladı. Gerçekten de yorganın altındaydı
çorapları…
Bu parça aşağıdaki edebî akımlardan hangisini yansıtır?
A) Realizm B) Parnasizm
C) Sembolizm D) Kübizm

13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi
Servetifünun sanat anlayışıyla
eserler vermiştir?
A) İbrahim Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Tevfik Fikret

14.   • Ahmet Haşim
• Şevket Rado
• Ahmet Rasim
Verilen sanatçılar aşağıdakilerle
eşleştirildiğinde hangi eser dışta
kalır?
A) Küfe
B) Eşref Saat
C) Şehir Mektupları
D) Bize Göre

15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde nesne kullanılmıştır?
A) Hak gelince batıl gider.
B) Bugünün işini yarına bırakma.
C) Davul dengi dengine çalar.
D) Dibi görünmeyen suya girme.

16. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki
sanatçıların hangisine ait olabilir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Âkif Ersoy

17. Safran süsengiller familyasından çiğdemin akrabası olan bir bitkiden çıkarılıyor. Ağustos ve ekim aylarında
soğan olarak ekiliyor. Sonbaharda
ise çiçek açıyor. 20-30 santimetreye
kadar boy atabiliyor. Safranın ana
maddesi olan, bitkinin tam ortasında
uç veren kırmızımsı turuncu tepeciklerin güneş doğmadan önce toplanması gerekiyor. Rüzgâra karşı korunmuş güney yamaçlarda yetişen safran nemli havayı sevmiyor ve kuru,
güneşli havalarda çiçek açıyor. Biraz
kireçli ve killi topraklarda safrandan
daha iyi verim alınıyor.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Tartışma B) Öyküleme
C) Betimleme D) Açıklama

18. Millî romantik duyuş tarzının ilk temsilcisidir. Oldukça sade bir dil kullanmayı tercih eder. Bütün şiirlerinde
hece ölçüsünü kullanır. Konularını
halkın hayatından ve Türk tarihinden
alır. Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı,
Turana Doğru, Türk Sazı eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Halit Fahri Ozansoy

19. Aşağıdakilerden hangisi mahallîleşme akımıyla ilgili değildir?
A) Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet
Anday ve Oktay Rifat Horozcu
önemli temsilcileridir.
B) Atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına ağırlık vermiştir.
C) Âşık tarzı söyleyişle divan tarzı söyleyişin birleşmesiyle oluşmuştur.
D) Biçimde yerlilik, Türkçeye yönelmek ana ilkeleridir.

20. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni
akımının temsilcilerindendir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Memduh Şevket Esendal
C) Turgut Uyar
D) Bahtiyar Vahapzade

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Tarihi
15.09.2023 - 16.10.2023
Sponsor