(541) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
48 views
(541) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. İnsanların iletişim kurmak, kendilerini
ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri cümleler topluluğuna – – – – denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) hareket B) metin
C) ses D) boya

2. Aşağıdakilerden hangisi plastik
(görsel) sanatlardan değildir?
A) Heykel B) Mimari
C) Edebiyat D) Resim

3. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin türlerinden biridir?
A) Masal B) Günlük
C) Deneme D) Şiir

4. Aşağıdaki gürültülü sokağa bakan
pencerenin karşısındaki duvarın dibinde duran ince şiltenin üzerine
oturduk. Dilim dilim odaya akan güneş ışığı yerdeki kilime vuruyor, keskin hatlı bir üçgen oluşturuyordu. İki
iskemle katlanmış, bir duvara yaslanmış, karşı köşeye de küçük bakır bir
semaver yerleştirilmişti. Kalkıp semaverden iki bardağa çay doldurdum.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?
A) Betimleme – Tartışma
B) Açıklama – Öyküleme
C) Öyküleme – Betimleme
D) Açıklama – Tartışma

5. Aşağıdakilerden hangisi öğretici
metin türleri ile ilgili kavramlardan
değildir?
A) Bilgi verme B) Kesinlik
C) Nesnellik D) Kurmaca

6. Dursun Fakih’in demesine bakılırsa
Sultanönü’nde birkaç yüğrük atla
Bursa yörelerinde birkaç sürü koyunu
varmış. Bütün tereke, Osman
Bey’den geriye kalanlar bunlardı.
Başka bir şeyi, hiçbir şeyi bulunmadı.
İki de oğul; biri Orhan Bey, biri
Alâeddin Bey. Onlar şimdi içerde; iki
ikiye, kardaş kardaşa konuşuyorlar.
Bu parçada aşağıdaki bilgi dallarının hangisinden yararlanılmıştır?
A) Psikoloji B) Tarih
C) Felsefe D) Sosyoloji

7. İstanbul’da doğup büyüyen Fatih’in
“Ona dedim ki benimle gemiye gelmiyor musun?” sözünü Rize’de yaşayan arkadaşı “Dedum oğa çi benumlan cemiye celmeyi misun?” şeklinde
telaffuz ediyor.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Ağız B) Şive
C) Lehçe D) Jargon

8. Gerçek veya gerçekleşebilecek bir
olayı anlatan düzyazı şeklindeki metinlerdir. Kısa oluşu, yalın bir olay
örgüsüne sahip olması ve az sayıda
karaktere yer vermesiyle diğer metin
türlerinden ayrılır.
Bu parçada sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masal B) Şiir
C) Fabl D) Hikâye

9. Aşağıdaki parçaların hangisinde
kahraman bakış açısı kullanılmıştır?
A) Lapa lapa yağan kar tanelerinin
neşeli seslerini geride bırakarak
yükselmeye başladılar. Rüzgâr
giderek hızlanıyor, sanki daha da
güçleniyordu. Olanca güçleriyle
doruğa ulaşmaya çalışıyorlardı.
B) Sessizce, ince bir hışırtıyla kayarak uzaklaştı oradan. Serin ve
güvenli bir köşe bulmalıydı kendine. Bulduğu köşede bir müddet
soluklandı. Olan biteni, sonra
Zehra’yı düşündü.
C) Daha birkaç saat evvel bende bir
fotoğrafı bulunmadığı için yüzünü
hatırlayamadığımı zannetmiştim.
Hâlbuki bu anda onu hayattayken
gördüğümden çok daha canlı,
teferruatlı olarak görüyordum.
D) Tepeden inmeye başladı. Birden
ayağı kaydı. Bayırdan aşağı yuvarlandı. Tepeden tırnağa çamura
bulanmıştı. Etrafı şaşkın bakışlarla
gözden geçirdi. Kimsecikler yoktu.

10. Yusuf, Bilecik’ten aldığı müşterisini
Yeniköy’e bıraktı, tekrar yola koyuldu.
Kıraç, sapsarı toprak… Tozlu üzüm
bağları… Nihayet tepeler… Sarı, boz
renkler kayboldu. İşte çam ağaçları!..
Şurada burada koyun sürüleri…
Söğüt, şu tepelerin ardında.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Zaman B) Kişi
C) Mekân D) Olay

11.   • Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri
belirgindir.
• Hayatın içinden bir an, kesit üzerinde durulur.
• Okuyucuda merak ve heyecan
uyandırılır.
Bu cümleler “olay hikâyesi” ile ilgili
doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) D-D-Y B) Y-D-Y
C) D-Y-D D) Y-Y-D

12. Üç parmak noksan ölç ölçersen kile
Tatlı söz konuşma bir kimse ile
Dört kuruşa sekiz kuruş et hile
Hile-kârlık hoş sanattır usanma
Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?
A) Lirik B) Satirik
C) Pastoral D) Epik

13. İltifat etmeğe gelsen yanıma
Müddeîler sitem eder canıma
Bed-duâ alırsın girme kanıma
Hakk’ı bir bilirsen ağlatma beni
Bu dizeler için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
B) Tam uyağa yer verilmiştir.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

14. Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta
derinde;
Mehtâb… iri güller… ve senin en
güzel aksin…
Velhâsıl o rüya duruyor yerli yerinde!
Altı çizili dizede kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis B) İntak
C) Teşbih D) Mecazımürsel

15. I. Hayal ürünüdür.
II. Ahlaka dayalı, yararlı, eğiticidir.
III. Olağanüstü olaylar ve kahramanlar içerir.
IV. Nazımla söylenir.
Numaralanmış cümlelerden hangisi masal ile ilgili söylenemez?
A) I B) II C) III D) IV

16. Aşağıdakilerden hangisi asıl masal
türlerinden değildir?
A) Gerçekçi B) Sarmal
C) Güldürücü D) Zincirleme

17. Aşağıdakilerden hangisi fablın
bölümlerinden biridir?
A) Asıl masal B) Döşeme
C) Öğüt D) Dilek

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
topluluk ismi yoktur?
A) Takım, bu maçta sahaya bir kişi
eksik çıktığı için taraftar endişeliydi.
B) Sık ormanlar uzaktan kıymetli birer zümrüt taşını andırır.
C) İki düzine öğrenciyi alıp bilim merkezine doğru yola koyuldum.
D) Yaşadığı bir göz odayı rutubetlenmesin diye sık sık havalandırır.

19. sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
I
insan bir akşam üstü ansızın yorulur
II
tutsak ustura ağzında yaşamaktan
kimi zaman ellerini kırar tutkusu
birkaç hayat çıkarır yaşamasından
III
hangi kapıyı çalsa kimi zaman
IV
arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu
Bu dizelerdeki altı çizili sıfatlardan
hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV

20. Aşağıdakilerin hangisinde edat
cümleye “sebep” anlamı katmıştır?
A) Ders çalışmak üzere kütüphaneye
gitti.
B) Kirayı ödemediği için ev sahibi
evden çıkarmış.
C) Ankara’dan İstanbul’a uçakla gidecek.
D) Kimin böyle cennet gibi güzel vatanı var?

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR