(533) SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 16, 2023
123 views
(533) SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. “Rahman’ın kulları, yeryüzünde tevazu
içinde yürürler…”
(Furkân suresi, 63. ayet)
Bu ayette altı çizili kavramın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabırlı olmak
B) Cömertlik yapmak
C) Gurur ve kibirden uzak olmak
D) Kararlı davranışlar sergilemek

2. Kişinin çirkin, kötü işlerden sakınıp
çekinmesi ve bu işleri terk etmesine
– – – -; bu duygunun gereğine göre
davranmaya ise – – – – denir.
Bu tanımda boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) hayâ – edep
B) onur – gurur
C) sevgi – saygı
D) merhamet – hoşgörü

3. “Ailene namazı emret, sen de namazları kılmada sabır göster…”
(Tâ-Hâ suresi, 132. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
tavsiye edilmektedir?
A) İnançlara bağlı kalmak
B) Cemaat hâlinde namaz kılmak
C) İbadetlerde gösterişten kaçınmak
D) Farzları yerine getirmede kararlı
olmak

4. “Kim haksız olduğu bir münakaşayı
terk ederse kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur. Haklı olduğu bir
münakaşayı terk edene de cennetin
ortasında bir ev kurulur.”
Bu hadiste aşağıdaki tutum ve
davranışlardan hangisi teşvik edilmektedir?
A) Güzel ve etkili söz söylemek
B) Verilen nimetlere şükretmek
C) Olgun ve ağırbaşlı olmak
D) Hak ile batılı birbirinden ayırmak

5. “Yumuşak ve nazik davranma, iyi muamele etme” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfk B) Reca
C) Tefekkür D) Tevekkül

6. İman edip salih amel işleyen takva
sahibi müminlere – – – – denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mukallit B) muttaki
C) müfessir D) müçtehit

7. Müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürme
planlarının olduğu bir dönemde hicrete
izin verilmiştir. Hz. Peygamber, kendi
hayatı da tehlikede olmasına rağmen
öncelikle Müslümanların can güvenliğini düşünmüştür. Onların Medine’ye
sağ salim ulaşmalarını beklemiş, gitmek için acele etmemiştir.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?
A) İhlaslı olduğuna
B) Edep ve hayâ sahibi olduğuna
C) Takvalı olduğuna
D) Şecaat sahibi olduğuna

8. Hz. Peygamber’in “Onların dostu ve
hâkimi Allah’tır. O; Lut’tan sonra ailesiyle birlikte hicret eden ilk kimsedir.”
dediği sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Ali B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer D) Hz. Ebu Bekir

9. “Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, ahlakça en iyi olanıdır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İman, güzel ahlak sahibi olmayı
gerektirir.
B) İnanç, insanın fıtratında var olan
bir duygudur.
C) Ahlakın kaynağı Kur’an-ı Kerim ve
sünnettir.
D) Ahlak evrensel bir değerdir.

10. “Hz. Peygamber döneminde yaşamış, Müslüman olarak onu görmüş,
sohbetine katılmış ve yine Müslüman
olarak ölmüş kimseler” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutahhirûn B) Muslihûn
C) Sahabe D) Ensâb

11. “Peygamber’e düşen ancak apaçık
tebliğdir…”
(Mâide süresi, 99. ayet)
Bu ayette altı çizili kavram aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Ortaya çıkarmak
B) Düşünmek
C) Sıralamak
D) Bildirmek

12. Kur’an-ı Kerim’de bulunan bazı ayetler
kısa ve öz ifadeler içermektedir. Bazı
ayetlerde ise açıklama gerektiren ifadeler vardır. Bu ayetleri Hz. Peygamber
gerektiği şekilde açıklamıştır. Çünkü
onun açıklaması olmadan bunların anlaşılması mümkün değildir.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki görevlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Teşri B) Temsil
C) Tebyin D) Tebliğ

13. “Andolsun ki sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve
Allah’ı çokça zikreden kimseler için
Allah’ın Resûlünde güzel bir örnek
vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in aşağıdaki görevlerinden hangisine değinilmektedir?
A) Teşri B) Temsil
C) Tebliğ D) Tebyin

14. Hz. Peygamber müşrik olan putperest bir topluma gönderilmişti.
Zamanındaki diğer dinler de tahrif
edilmiş, tevhit inancı kaybolmuştu. O,
inkâr ve şirk toplumunda iman esasları ve tevhit akidesini bildirmiş, iyiliği
emredip kötülüğü nehyederek insanları arındırmıştı.
Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?
A) Tevekkül B) Tanzim
C) Tezkiye D) Teşri

15. “Kur’an’ı Kerim’i tecvit kurallarına göre
okumak” anlamına gelen ilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıraat B) Hadis
C) Tefsir D) Kelam

16. “…Kur’an-ı Kerim’i tertil üzere oku.”
(Müzzemmil suresi, 4. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
tavsiye edilmektedir?
A) Hızlı ve sesli okumak
B) Abdestli olarak okumak
C) Sessiz bir ortamda okumak
D) Tane tane ve anlaşılır okumak

17. Hz. Peygamber’in her sene
Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in o
güne kadar nazil olan kısmını
Cebrail’e okumasına – – – – denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) arz B) itikâf
C) teravih D) telbiye

18. Hz. Peygamber anlatmak istediği meselelerin kavranması için teşbih, temsil
veya mukayeseler yapmıştır.
İnsanların duyularına hitap eden örnekler vermiş, güzel öğütlerde bulunmuştur.
Bu metinde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Cömertliği
B) Talim metodu
C) Aile bireyleri ile ilişkisi
D) İnsanlara karşı fedakâr olması

19.   • Mekke’yi fethettiğinde tüm halkı
affetmesi
• Hayvanlara eziyeti yasaklaması
Hz. Peygamber’in bu davranışlarındaki ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstişare etmesi
B) Tevekkül sahibi olması
C) Merhametli olması
D) Açık sözlü olması

20. Hz. Peygamber’in genç yaşlarda
katılmış olduğu Erdemliler
Topluluğu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekke’ye gelen misafirlerin haksızlığa uğramasını engellemek
B) Devletlerarası ilişkileri geliştirmek
ve güçlendirmek
C) Putperestliği tamamen ortadan
kaldırmak
D) Mekke’de panayırlar düzenlemek

(533) SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 3 CEVAP ANAHTARI
1. C 2. A 3. D 4. C 5. A 6. B 7. D 8. B 9. A 10. C 11. D 12. C 13. B 14. C 15. A 16. D 17. A 18. B 19. C 20. A

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR