(532) SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
66 views
(532) SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. “Allah’ın gönderdiği vahiyleri, emir ve
yasakları insanlara duyurmak; söz,
tutum ve davranışlarıyla açıklamak”
demektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Risalet B) Asabiyet
C) Tevhit D) Fetret

2. İlk vahiy geldiğinde Hz. Muhammed
(sav.) kırk yaşındaydı. Allah, 610 yılı
Ramazan ayı Kadir Gecesi’nde
Cebrail aracılığı ile buyruklarını bildirdi. Nur Dağı’ndaki Hıra Mağarası’nda
Alak suresinin ilk ayetleri nazil oldu.
Böylece Hz. Muhammed’in (sav.)
peygamberlik görevi başlamış oldu.
Bu metinde ilk vahiy ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına yer verilmemiştir?
A) Nerede gelmiştir?
B) Ne zaman gelmiştir?
C) Ayetlerinin konusu nedir?
D) Nasıl bildirilmiştir?

3. “Ey bürünüp sarınan Resul’üm! Kalk
ve insanları uyar. Rabb’ini yücelt.
Elbiselerini temiz tut. Kötü şeyleri
terke devam et.”
(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) İslam’ın son din olduğuna
B) Tebliğin gizli yapılması gerektiğine
C) Kur’an-ı Kerim’in mucize bir kitap
olduğuna
D) Hz. Muhammed’in (sav.) tebliğ ile
görevlendirildiğine

4. Aşağıdaki ayetlerin hangisi Hz.
Peygamber’in tebliğ metodu ile
ilgilidir?
A) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O,
insanı bir aşılanmış yumurtadan
yarattı. Oku! Senin Rabb’in sonsuz kerem sahibidir.”
(Alak suresi, 1-3. ayetler)
B) “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer
kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
C) “Şüphesiz Allah, kendisine ortak
koşulmasını bağışlamaz. Bunun
dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar…”
(Nisâ suresi, 116. ayet)
D) “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde
sizin için; Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek
vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz.
Ebu Bekir ile ilgili değildir?
A) Medine’ye hicrette Hz.
Peygamber’in yanında yer almıştır.
B) İslam’ı kabul eden ilk dört
Müslümandan biridir.
C) Dürüst ve zengin bir tüccardır.
D) Hz. Peygamber’in amcasıdır.

6. Mekkeli müşriklerin eziyetlerine
maruz kalan ve İslam’ın ilk şehidi
olarak tarihe geçen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ümmü Seleme
B) Hz. Halime
C) Hz. Sümeyye
D) Hz. Fatıma

7. “Allah çektiğiniz sıkıntılardan kurtulmanız için bir yol gösterinceye kadar
Habeşistan’a göç etseniz iyi olur. Zira
orada, yanındakilerden hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır.”
Bu hadiste adaletinden söz edilen
hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necâşî Ashame
B) Hüsrev Perviz
C) Heraklius
D) Mukavkıs

8. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a
hicretin sonuçlarından biri değildir?
A) Vahyin tüm dünyaya yayılmasında
çıkış yolu olması
B) İslam’ın farklı coğrafyalara yayılmasına öncülük etmesi
C) Müslümanların dinlerini özgürce
yaşayabilecekleri bir ortama kavuşması
D) İlk vahiyden sonra vahyin bir müddet kesintiye uğraması

9. I. Hz. Muhammed’in (sav.) Hilfü’lfudul’de aktif rol alması
II. İslam’ın Mekke’de hızla yayılmaya
başlaması
III. Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in
Müslüman olması
IV. Muhacir ile Ensar arasında kardeşliğin gerçekleşmesi
Numaralanmış bilgilerden hangisi
müşriklerin Müslümanlara boykot
uygulamasının sebeplerindendir?
A) I ve III B) I ve IV
C) II ve III D) II ve IV

10. Tâif yolculuğunda Hz. Peygamber’e
eşlik eden sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Bilal-i Habeşi
D) Hz. Zeyd bin Harise

11. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Peygamber’e miraçta verilen müjdelerden biridir?
A) Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği
B) Kendisine kevser gibi bir nimetin
verildiği
C) Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedileceği
D) Kıblenin Mescid-i Aksa’dan
Mescid-i Haram’a çevrilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye
hicret etme sebeplerinden biri değildir?
A) Akabe biatları ve Medinelilerin
davet etmesi
B) İsra ve Miraç olayının gerçekleşmesi
C) Müslümanlara yapılan baskı ve
zulümlerin artması
D) Mekke’de İslam’ı tebliğ etme ortamının kalmaması

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı
Kerim’de “temeli takva üzere kurulan
mescit” olarak nitelendirilmektedir?
A) Mescid-i Kuba
B) Mescid-i Aksa
C) Mescid-i Haram
D) Mescid-i Kıbleteyn

14. Mescid-i Nebi’nin inşası sürecinde
Hz. Peygamber’i evinde misafir eden
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ka’b bin Mâlik
B) Hz. Ebu Hüreyre
C) Hz. Ebu Eyyub el-Ensari
D) Hz. Es’ad bin Zürâre

15. Hz. Peygamber’in, İslam’ı anlatması için Yemen’e gönderdiği sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Talha bin Ubeydullah
B) Hz. Zübeyr bin Avvâm
C) Hz. Said bin Zeyd
D) Hz. Muaz bin Cebel

16. “Hicret sonrasında Hz. Peygamber’in
Muhacirler ile Ensar’ı birbiriyle kardeş
ilan etmesi” aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Musahip B) Muâhât
C) Sahabe D) Sadakat

17.   • Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde yaşayacak.
• Dışarıdan bir saldırı olursa Medine
birlikte savunulacak.
• Müslümanlarla Yahudiler arasında
bir anlaşmazlık çıkarsa Hz.
Peygamber hakem kabul edilecek.
Bu kararlar aşağıdaki antlaşmaların hangisinde alınmıştır?
A) Rıdvan Biatı
B) Kardeşlik Antlaşması
C) Medine Sözleşmesi
D) Hudeybiye Antlaşması

18. Hz. Peygamber, İslam’ın ticari hükümlerini göstermek, alışverişin adap ve
kurallarını öğretmek, ekonomik bağımsızlığı temin etmek için,
Müslümanlara ait bir pazar yerinin
olması gerektiğine karar verdi.
Sahabelere, Mescid-i Nebi’nin batısında bir pazar yeri gösterdi. Sınırlarını
kendisi belirledi. Pazarı da bizzat kendisi denetledi. Ticarette kandırma, hile
ve sahtekârlık gibi cahiliyeden kalma
kötü alışkanlıkları yasaklayarak güven
ortamını oluşturdu.
Bu metinden Hz. Peygamber ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Hak ve adalete önem verdiğine
B) Aldığı kararları ciddiyetle uyguladığına
C) Sosyal hayatta etkili bir insan olduğuna
D) Gayrimüslimlerle ticari antlaşmalar yaptığına

19. Vatandaşlık Antlaşması’nı bozan
ilk Yahudi kabilesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kaynukaoğulları
B) Kurayzaoğulları
C) Nadiroğulları
D) Hazrec kabilesi

20. “İnsanlardan inanmadıkları hâlde
‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’
diyenler de vardır. Bunlar Allah’ı ve
inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa
sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.”
(Bakara suresi, 8-9. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki inanç gruplarından hangisine değinilmektedir?
A) Müminler B) Münafıklar
C) Müşrikler D) Kâfirler

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR