(531) SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
14 views
(531) SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdaki ayetlerin hangisi Hz.
Peygamber’in hayatını öğrenmenin önemi ile ilgili değildir?
A) “Andolsun ki, Resulullah, sizin
için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok
zikredenler için güzel bir örnektir.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
B) “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı
seviyorsanız bana uyunuz ki Allah
da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın…”
(Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)
C) “…Peygamber size ne verdiyse
onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı
gelmekten sakının…”
(Haşr suresi, 7. ayet)
D) “De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size
‘Ben bir meleğim’ de demiyorum.
Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum…”
(En’âm suresi, 50. ayet)

2. “Allah’ın birliğine inanma, O’ndan
başka ilah tanımama” anlamlarına
gelen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tebyin B) Tevhit
C) Teşrî D) Tebliğ

3. Hz. Peygamber’in hayatını konu alan
ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyer B) Tefsir
C) Akaid D) Tarih

4. Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir?
A) Mekke B) Taif
C) Kudüs D) Medine

5. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda
tevhit inancına sahip olanlara ne denir?
A) Mecusiler B) Hanifler
C) Sabiiler D) Putperestler

6. Siyer ilminin ikinci kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’an-ı Kerim
B) Meğazi kitapları
C) Hadis kitapları
D) Tarih kitapları

7. Bir tartışma sırasında sahabelerden
Ebu Zer el-Gıfari, Bilal-i Habeşi’ye
“kara kadının oğlu” demişti. Hz.
Peygamber ise “Onu annesinin renginden dolayı mı ayıplıyorsun?
Demek ki sen, hâlâ cahiliye ahlakının
etkisinde kalmış bir kimsesin.” diyerek kendisini uyardı.
Bu olayda Hz. Peygamber aşağıdaki konulardan hangisi hakkında
uyarıda bulunmuştur?
A) Asabiyet B) Kölelik
C) Putperestlik D) Tefecilik

8. İslam öncesi Arap Yarımadası’ndaki
şehirlerde yerleşik hayat yaşayanları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedevî B) Mevâli
C) Ümmî D) Hadarî

9. Arap Yarımadası’nda şiir ve hitabetin
etkisi çok büyüktü. Sözün etkili, ahenkli
ve ölçülü söylenmesi yarımada sakinlerinin en büyük ilgi alanı idi. Bu yüzden
şair ve hatiplere çok değer verilir, millî
kahraman sayılırlardı. Ukaz, Mecenne
gibi panayırlarda şiir yarışmaları yapılır,
beğenilen şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı. Bu şiirlere – – – – denilmektedir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) muallakât B) murabba
C) muamma D) muahat

10. “De ki: ‘Yemin olsun, eğer insanlar ve
cinler şu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler.’ ”
(İsrâ suresi, 88. ayet)
Bu ayetten Kur’an-ı Kerim ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Tüm varlıkları aciz bırakan bir mükemmelliğe sahip olduğuna
B) Allah’ın kelamının eşsiz olduğuna
C) Tüm varlıklara meydan okuduğuna
D) İlahi kitapların sonuncusu olduğuna

11. I. Yeryüzünde Allah’a ibadet için
yapılan ilk mabettir.
II. İçerisinde Hz. Peygamber’in kabri
bulunmaktadır.
III. Kur’an-ı Kerim’de “el-Beytü’lharam” olarak ifade edilmektedir.
IV. Medine’de inşa edilmiştir.
Numaralanmış bilgilerden hangisi
Mescid-i Nebevi ile ilgilidir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

12. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Peygamber’in soyu ile ilgili doğru
bir bilgi değildir?
A) Hz. İsmail’in neslindendir.
B) Temiz ve saygın bir soya sahiptir.
C) Kureyş kabilesinin Haşimoğulları
koluna mensuptur.
D) Amcası Ebu Lehep daha sonra
Müslüman olmuştur.

13. Hz. Peygamber’e Ahmet isminin
verilme sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İncil’de bu isimde bir peygamberin
geleceğinin müjdelenmesi
B) Hz. Peygamber doğmadan önce
annesinin onu rüyasında görmesi
C) Şam yolculuğunda Rahip Bahira
tarafından kendisine önerilmesi
D) Araplar tarafından çok bilinmeyen
özgün bir isim olması

14. Hz. Muhammed’in (sav.) peygamber olmadan önce vefat eden yakını aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amcası Ebu Talip
B) Sütannesi Halime
C) Kızı Fatıma
D) Dedesi Abdulmuttalip

15. Aşağıdakilerden hangisi haram
aylardan biridir?
A) Recep B) Şaban
C) Ramazan D) Şevval

16. Aşağıdakilerden hangisi Hılfü’lfudûl’e katılan topluluğun yaptığı antlaşma maddelerinden biri değildir?
A) Mekke’de zulme ve zalime müsamaha gösterilmeyeceği
B) Mekke’nin içinde ve dışında haksızlığa uğramış kimsenin bırakılmayacağı
C) Antlaşmanın yapıldığı yıl
Müslümanların Kâbe’yi ziyaret
edemeyeceği
D) Hakkını alıncaya kadar haksızlığa
uğrayanla birlikte hareket edileceği

17. “Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.”
Bu hadiste Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Dinin emir ve yasaklarını tebliğ
ettiği
B) Her türlü günahtan, şirkten uzak
olduğu
C) İbadetlerini düzenli olarak yerine
getirdiği
D) Akıllı ve zeki davranışlarda bulunduğu

18. Yaratılan tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek, Allah ile
kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak
için gayret sarf etmek ve bunlardan
ibret almaya çalışmaktır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefekkür B) Tevekkül
C) İçtihat D) İtikat

19. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Peygamber’in isimlerinden biri
değildir?
A) Mahmut B) Mustafa
C) Musa D) Muhammed

20. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile
olan evliliğinden kaç çocuğu dünyaya gelmiştir?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Tarihi
15.09.2023 - 16.10.2023
Sponsor