(477) SEÇMELİ İŞLETME 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
54 views
(477) SEÇMELİ İŞLETME 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fonksiyonlarındandır?
A) Finansman B) Promosyon
C) Mübadele D) Prim

2. İşletme sahipliğinin ve temel politik karar organlarının belirli siyasal
eğilim ve ilişkilere sahip kişiler
tarafından doldurulduğu işletmelerde aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi söz konusudur?
A) Profesyonel B) Ailesel
C) Siyasal D) Amatör

3. Verimliliği etkileyen en önemli faktörün insan olduğunu öne süren
yönetim teorisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Modern B) Neo-Klasik
C) Klasik D) Bütünsel

4. Yönetim sürecinin ilk aşamasını
oluşturan en önemli yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koordinasyon
B) Organizasyon
C) Denetim
D) Planlama

5. Plan uygulamasından alınan sonuçlar ile planda saptanan hedeflerin karşılaştırılması aşağıdaki
planlama süreçlerinden hangisinde yapılır?
A) Amaçların saptanması
B) Planın denetimi
C) En iyi alternatifin seçilmesi
D) Alternatiflerin belirlenmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi denetim
sürecinin özelliklerinden biri değildir?
A) Taraflı ve katı olmalıdır.
B) Plan ve amaçlara yönelik olmalıdır.
C) En az maliyetle gerçekleştirilmelidir.
D) Yalın ve uygulanabilir olmalıdır.

7. Üretilecek malların ebatlarının nasıl olacağına karar verme süreci
aşağıdaki pazarlamanın dört temel
faydasından hangisini ilgilendirir?
A) Yer B) Zaman
C) Mülkiyet D) Şekil

8. Tutundurma, bir işletmenin, ürün ya
da hizmetinin satışını kolaylaştırmak
amacıyla müşterileri ürünler ve hizmetler hakkında haberdar etme sürecidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tutundurma faaliyeti olamaz?
A) Kampanya B) Promosyon
C) Enflasyon D) Reklam

9. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım
kanalının son aşamasında yer alır?
A) Perakendeci işletmeleri
B) Üretici firmaları
C) Toptancı firmaları
D) Komisyoncular

10. İşletmelerin üretimde kullanmak
için aldıkları her türlü maddi ve
maddi olmayan değerler üretim
sisteminin aşağıdaki ögelerinden
hangisiyle ilgilidir?
A) Geri bildirim B) İşlem
C) Çıktı D) Girdi

11. İşletmenin en uygun stok kontrol
yöntemini seçerek belirli aralıklarda stokları kontrol etmesinin en
önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kapasitenin üzerinde üretim yapmak
B) Çift vardiya sisteminde üretimi
sürdürmek
C) Faaliyetlerin kesintiye uğramasını
önlemek
D) Üretimde hatalı üretim miktarını
artırmak

12. Aşağıdakilerden hangisindeki
azalma miktarı işletmenin gelirlerini azaltır?
A) Hatalı üretim ve fire
B) Üretimin kalitesindeki
C) İş gücü maliyetlerindeki
D) Girdi maliyetlerindeki

13. XIII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar
Anadolu’daki esnaf ve sanatkâr
birliklerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahilik B) Toptancı
C) Kabzımal D) Mükellef

14. Genellikle insan kaynaklarından
sorumlu personel tarafından işe
alınması düşünülen kişilerle yüz
yüze görüşülerek işletmenin aradığı kriterlerin bulunup bulunmadığınının tespit edilmeye çalışıldığı
personel seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabiliyet testleri
B) Başarı testleri
C) Zeka testleri
D) Mülakat

15. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin performans değerlendirmesinin
amaçlarından biri değildir?
A) Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlamak
B) Çalışanın işine odaklanmasını
sağlamak
C) Performans düşüklüğünü tespit
etmek
D) Personelin iş motivasyonunu düşürmek

16. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermelerinin
sosyal nedenlerindendir?
A) Endüstride yenilikçi olarak isim
yapmak
B) Kamuoyuna işletmenin toplumsal
yararlılığını kanıtlamak
C) Pazarda önde gelen işletme olmak
D) Rekabet ortamında ürün çeşitliliği
sağlamak

17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı sorumluluklarındandır?
A) Ücret ödeme zorunluluğu
B) Atıkları depolama sorumluluğu
C) Çevreyi koruma görevinin üstlenilmesi
D) Yenilenebilir kaynakları kullanma
gerekliliği

18. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ücretleri belirlenirken işletmelerin dikkate aldığı unsurlardan
biri değildir?
A) Ücreti hakkında çalışana ayrıntılı
bilgi vermek
B) Ücretlendirme konusunda objektif
olmak
C) Eşit işe farklı ücret tarifesi uygulamak
D) İş Kanunu’nun 5. maddesine uygun davranmak

19. Atık maddelerin yeniden değerlendirilmesine – – – – denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sektör
B) istihdam
C) geri dönüşüm
D) geri bildirim

20. İşletmelerin İş Kanunu, Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb.
kanunlara uyarak faaliyette bulunmaları topluma karşı hangi sorumluluğundan kaynaklanmaktadır?
A) Etik B) Hukuki
C) Ekonomik D) Ahlaki

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR