(451) SEÇ. ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
40 views
(451) SEÇ. ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. “Monroe Doktrini” ile “yalnızlık politikası” takip eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) ABD
C) İngiltere D) Çin

2. Birinci Dünya Savaşı sonunda
İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sykes-Picot B) Brest Litowsk
C) Versay D) Mc Mahon

3. Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin ulaşmak istediği son aşama
olan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emperyalizm B) Liberalizm
C) Komünizm D) Hümanizm

4. Rusların Hokand Millî Hükûmeti’ni
devirmesinin ardından yaptıkları
katliama tepki olarak başlatılan,
Türkistan’ın millî mücadelesine ne
ad verilmiştir?
A) Basmacı Hareketi
B) Millî Azatlık
C) Bağlantısızlar
D) Gazavat

5. Aşağıdakilerden hangisi San Remo
Konferansı’nda İngiliz mandasına
bırakılan yerlerden değildir?
A) Ürdün B) Irak
C) Filistin D) Suriye

6. Modern Japonya’nın doğuşunu
sağlayan gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bolşevik İhtilali
B) Meiji Restorasyonu
C) Paris Barış Konferansı
D) Briand-Kellogg Paktı

7. Aşağıdakilerden hangisi Kübizm
akımının kurucularındandır?
A) Pablo Picasso
B) Albert Einstein
C) Alexander Fleming
D) Charlie Chaplin

8. İkinci Dünya Savaşı öncesinde
Asya’yı kendi liderliğinde birleştirmeyi amaçlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pakistan B) Japonya
C) İran D) Çin

9. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pearl Harbour Baskını
B) Stalingrad Kuşatması
C) Normandiya Çıkarması
D) Almanya’nın Polonya’yı işgali

10. İkinci Dünya Savaşı sonunda dünyanın iki süper gücü haline gelen
devletler hangileridir?
A) Fransa ve İngiltere
B) İtalya ve Almanya
C) SSCB ve ABD
D) Japonya ve Çin

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya
Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış
politika stratejilerinden biri değildir?
A) Sömürgeler elde etmek
B) Toprak bütünlüğünü korumak
C) Savaşın dışında kalmak
D) Bağımsızlığını sürdürmek

12. Türkiye, II. Dünya Savaşı sonunda
kurulacak olan Birleşmiş Milletler
Teşkilatı’nın asil üyeleri arasında
yer alabilmek için aşağıdakilerden
hangisini yapmıştır?
A) Kahire Konferansı’na katılmıştır.
B) Millî Korunma Kanunu’nu çıkarmıştır.
C) Almanya ve Japonya’ya resmen
savaş açmıştır.
D) İngiltere ve Fransa ile Ankara
Paktı’nı imzalamıştır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Batı
Bloku’nda atılan adımlardan
değildir?
A) Truman Doktrini’nin yayımlanması
B) Varşova Paktı’nın oluşturulması
C) Marshall Planı’nın uygulanması
D) NATO’nun kurulması

14. Hindistan millî hareketinin lideri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eduardo Mondlane
B) Mahatma Gandhi
C) Nathuram Godse
D) Nelson Mandela

15. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Batılı devletlerin mandacılık sistemini oluşturma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geri kalmış ülkelerin eğitim seviyesini yükseltmek
B) Dünyadaki sorunları barışçı yollarla çözmek
C) Toplumların huzur ve güvenliğini
sağlamak
D) Sömürgeciliği devam ettirmek

16. Aşağıdaki devletlerden hangisi
II. Dünya Savaşı’nın sonucunda
dört işgal bölgesine ayrılmıştır?
A) Fransa B) Rusya
C) Almanya D) İngiltere

17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin
NATO’ya girmesinin gerekçelerinden değildir?
A) ABD ile ilişkileri geliştirerek Türk
ordusunu modernize etmek
B) Sovyet tehdidi karşısında güvenlik
sorununu çözmek
C) Demokratik yapının yerleşmesi için
ekonomik gelişmişliği sağlamak
D) Doğu Blok’u içerisinde yer alarak
siyasi yalnızlıktan kurtulmak

18. Aşağıdakilerden hangisi uzaya
gitmeyi başaran ilk insandır?
A) Yuri Gagarin
B) Akira Kurosawa
C) Jackson Pollock
D) Neil Armstrong

19. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk
Savaş Dönemi’nde yaşanan ekonomik gelişmelerden değildir?
A) IMF ve Dünya Bankasının kurulması
B) Kapitalizmin merkezinin New
York’a taşınması
C) Almanya’da hiper enflasyonun
yaşanması
D) ABD dolarının dünyada temel
para birimi haline gelmesi

20. Türkiye’de 1961 yılında üretilen ilk
yerli otomobile hangi isim verilmiştir?
A) Gümüş B) Şahin
C) Murat D) Devrim

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR