(447) SEÇMELİ BİYOLOJİ 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
48 views
(447) SEÇMELİ BİYOLOJİ 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Nükleik asitlerin keşfiyle aşağıdakilerden hangisi anlaşılmıştır?
A) Hücrenin bütün yapılarında bulundukları
B) Bazik özellik gösterdikleri
C) Genetik bilgiyi taşıdıkları
D) Bakterilerde bulunmadıkları

2. Aşağıdakilerden hangisi DNA için
yanlıştır?
A) Nükleotid denen yapı birimlerinden oluşur.
B) Pirimidin bazları bulundurur.
C) Çift zincir bulundurur.
D) Riboz şekeri bulundurur.

3. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en dar kapsamlıdır?
A) DNA B) Nükleotid
C) Azotlu baz D) Gen

4. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında aşağıdaki moleküllerden hangisi yeni zincirlerin yapısında yer
almaz?
A) Timin B) Urasil
C) Deoksiriboz D) Guanin


Aynı mRNA’yı okuyarak polipeptidler
üreten iki ribozom şekilde gösterilmiştir.
Buna göre X ve Y ribozomları için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aynı polipeptidi üretirler.
B) mRNA’yı farklı noktalardan okumaya başlarlar.
C) X polipeptid, Y tRNA üretir.
D) Ürettikleri ürünler farklı büyüklükte
olur.

6. Protein sentezinde aminoasitleri
taşıyarak ribozoma getiren nükleik
asit hangisidir?
A) Gen B) tRNA
C) mRNA D) rRNA

7. A-T-A-G-C şifresine sahip DNA ipliği kalıp olarak kullanıldığında sentezlenen mRNA ipliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) T-A-T-C-G B) A-T-A-G-C
C) U-A-U-C-G D) A-U-A-G-C

8. Aşağıdakilerden hangisi DNA’da
bulunan pürin bazıdır?
A) Timin (T) B) Urasil (U)
C) Sitozin (C) D) Guanin (G)

9. Aşağıdakilerden hangisi DNA’ dan
mRNA sentezlenmesini ifade eder?
A) Transkripsiyon
B) Translasyon
C) Replikasyon
D) Poliribozom

10. Aşağıdakilerden hangisi genetik
mühendisliğinin çalışma alanı
değildir?
A) İstenilen bir genin, başka bir canlıya aktarılması
B) DNA parmak izi analizi
C) Memeli hayvan klonlama
D) Sütten yoğurt yapımı

11. Eksik veya yanlış çalışan genlerin
meydana getirdiği hastalıkların
tedavi edilmesi aşağıdakilerden
hangisinin amacıdır?
A) Klonlama
B) Protein sentezleme
C) Gen terapisi
D) Aşı üretimi

12. Genetiği değiştirilmiş organizma
üretmenin ahlaki yönlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Biyoteknoloji
B) Biyoetik
C) Genetik mühendisliği
D) Biyogüvenlik

13. ATP için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Hücre solunumunda üretilebilir.
B) Enerji ihtiyacı olan reaksiyonlara
enerji sağlayabilir.
C) Hücre içerisinde kullanılır.
D) Hücre dışında üretilir.


Bir bitkinin besin üretme sürecinde
atmosferden aldığı ve üreterek atmosfere verdiği maddeler şekilde
gösterilmektedir.
Buna göre sırasıyla X ve Y maddeleri
hangisinde tam ve doğru verilmiştir?
A) X – karbondioksit, Y – oksijen
B) X – oksijen, Y – karbondioksit
C) X – su, Y – azot
D) X – su, Y – karbondioksit


Bir kloroplast organelinde meydana
gelen fotosentez olayları şekilde gösterilmiştir.
Buna göre X ile gösterilen olay
hangisidir?
A) Işığa bağımlı reaksiyonlar
B) ATP sentezleme
C) Işıktan bağımsız reaksiyonlar
D) Hücresel solunum reaksiyonları


K faktörünün artışına bağlı olarak fotosentez hızı değişimi grafikte verilmiştir.
Buna göre K faktörü hangisidir?
A) Su miktarı
B) Işık miktarı
C) Sıcaklık
D) Işığın dalga boyu

17. Bazı bakterilerin ışık enerjisi kullanmadan besin sentezlediği süreç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fotosentez
B) Kemosentez
C) Fotofosforilasyon
D) Hücre solunumu

18. Oksijenli solunumun içerisinde
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Oksidatif fosforilasyon
B) Krebs reaksiyonları
C) Glikoliz
D) Fermantasyon

19. Aydınlık ortamda bir cam fanusun
içerisine hava almayacak şekilde
kapatılan yeşil bitkinin bir süre sonra
öldüğü gözlenmektedir.
Bu bitkinin yanına aşağıdakilerden
hangisinin koyulması bitkinin daha
uzun süre yaşamasını sağlar?
A) Şapkalı mantar
B) Başka bir yeşil bitki
C) Bardak içerisinde saf su
D) Bardak içerisinde kireç suyu

20. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez
ve oksijenli solunumda ortaktır?
A) Karbondioksit tüketme
B) ETS bulundurma
C) Mitokondride gerçekleşme
D) Işık enerjisi kullanma

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR