(433) KİMYA 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 14, 2023
42 views
(433) KİMYA 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Lavoisier, Proust ve Dalton yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucunda tarihe geçen üç temel kimya kanunu bulmuşlardır.

Buna göre hangisi kimyanın üç temel kanunundan biri değildir?

A) Kütlenin korunumu kanunu B) Sabit oranlar kanunu C) Katlı oranlar kanunu D) İdeal gaz kanunu

2. Halk dilinde bataklık gazı olarak da bilinen metan gazındaki karbon ve hidrojenin kütlece birleşme oranı Mkarbon / Mhidrojen= 3/1 ’dir.

Buna göre aşağıdaki kütle miktarlarından hangisi kullanılırsa artansız metan gazı oluşur?

C kütlesi H kütlesi

A) 3 gram 2 gram B) 3 gram 3 gram C) 9 gram 3 gram D) 9 gram 1 gram

3. Referans bir atoma göre göreceli olarak belirlenen atom kütlesine bağıl atom kütlesi denir.

Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisi bağıl kütle hesaplamalarında kullanılan referans bir elementtir?

A) Pt B) Hg C) Au D) C

4. 0,5 mol N₂ gazı kaç gramdır? (N: 14 g/mol)

A) 14 B) 28 C) 56 D) 84

5. 3 mol N₂O₄ bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 6 mol N atomu içerir. B) 12 tane O atomu içerir. C) 24 mol molekül içerir. D) 6,02 . 10²³ tane molekül içerir.

6. Katı hâldeki karbon elementi oksijen gazı ile tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı oluşur.

Bu ifadeye göre maddelerin fiziksel hâllerinin belirtilerek sembol ve formüller ile tepkime denkleminin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) C(g) + O(g) → CO(k) B) C(k) + O₂(g) → CO₂(g) C) C(k) + O₃(g) → CO₂(g) D) C(k) + O₂(g) → CO(g)

7. Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesi değildir?

A) N₂ + 3H₂ → 2NH₃ B) 2H₂ + O₂ → 2H₂O C) 4Fe + 3O₂ → 2Fe₂O₃ D) CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O

8. CaO + H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)₂ + H₂O

tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde bileşiklerin katsayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3, 1, 1, 2 B) 3, 2, 1, 3 C) 1, 2, 3, 1 D) 1, 3, 1, 3

9. 2H₂ + O₂ → 2H₂O 4 mol H₂ ve 3 mol O₂ ile başlatılan verilen tepkimede 4 mol H₂O oluşuyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 mol H₂ artar. B) 1 mol O₂ artar. C) Sınırlayıcı madde O₂’dir. D) Tepkime %80 verimle gerçekleşir.

10. Kireç ocaklarında kireç taşı (CaCO₃) yüksek sıcaklıklarda ısıtılır ve inşaat sektöründe çok kullanılan sönmemiş kirece (CaO) dönüştürülür.

CaCO₃ ısı > CaO + CO₂

Verilen tepkimeye göre 200 gram kireç taşı %50 verimle kaç gram sönmemiş kirece dönüşür? (CaCO₃: 100 g/mol, CaO: 56 g/mol)

A) 14 B) 28 C) 56 D) 100

11. Aşağıdakilerden hangisi karışımlara ait bir özellik değildir?

A) Belirli bir kimyasal formülle gösterilemez. B) Karışımdaki her bileşen yeni bir maddeye dönüşür. C) Bileşenlerine ayırmak için fiziksel yöntemler kullanılır. D) En az iki farklı bileşenden oluşur.

12. Aşağıdaki maddelerden hangisi oda koşullarında su ile karıştırılırsa süspansiyon oluşur?

A) Etil alkol B) Benzin C) Sıvı yağ D) Toprak

13. Çözünme olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İyonik bileşikler suda iyon - dipol etkileşimleri sayesinde çözünür. B) Kovalent bileşiklerin hepsi suda çözünürken iyonlarına ayrışır. C) Polar moleküller apolar moleküllerde iyi çözünür. D) Çözünme sonucu oluşan homojen karışım süspansiyondur.

14. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde ilk duruma göre daha seyreltik bir çözelti elde edilir?

A) Yarım bardak limonataya su ilave etmek B) Bir küp şeker atılmış çaya bir tane daha küp şeker ilave etmek C) Hazırlanan şerbetin suyundan bir miktar buharlaştırmak D) Tuzlu suya bir miktar daha tuz ilave edip çözmek

15. Çamaşır suları kütlece %5 oranında ağartıcı madde içeren sulu çözeltilerdir.

Buna göre 300 gram çamaşır suyunda kaç gram ağartıcı madde bulunmaktadır?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

16. Bir bölgenin çeşme suyundaki sodyum iyonları derişimi 6 ppm olarak belirlenmiştir.

Bu bölgede yaşayan bir kişi günlük 3 L su içtiğinde kaç mg sodyum iyonu almış olur?

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24

17. Kütlece yüzde derişimleri aşağıda verilen aynı koşullardaki şekerli su çözeltilerinden hangisinin donma noktası en düşüktür?

A) B) C) D)

18. Otomobillerdeki hava filtreleri, havayı toz zerrelerinden süzme yöntemi ile ayırır.

Buna göre süzme yönteminde bileşenlerin hangi özelliğinin farklı olmasından yararlanılarak ayırma yapılmaktadır?

A) Erime noktası B) Çözünürlük C) Tane boyutu D) Mıknatıslanma

19. K, L, M harfleri ile gösterilen üç maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

• Karışıma mıknatıs tutulur. K maddesi karışımından ayrılır.

• Kalan karışıma su eklendiğinde L maddesi suda çözünür, M çözünmez. • Karışım süzülür. Böylece M maddesi ayrılış olur.

• Son olarak L maddesinin sulu çözeltisi ısıtılır. Su buharlaşınca L maddesi kapta kalır.

Buna göre karışımda bulunan üç madde aşağıdakilerden hangileri olabilir?

M

A) Demir —— Yemek tuzu —— Kum B) Nikel —— Naftalin —— Yemek tuzu C) Kobalt —— Şeker —— Etil alkol D) Alüminyum —— Etil alkol —— Şeker

20. Bazı çözeltiler, çözücü ve çözünenin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılarak bileşenlerine ayrılır. Bu yöntem, bir sıvının önce buharlaştırılıp ardından yoğuşturulması prensibine dayanır.

Paragrafta anlatılan ayırma yöntemi hangisidir?

A) Özütleme B) Diyaliz C) Damıtma D) Kristallendirme

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR