(432) KİMYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
7 views
(432) KİMYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler yapıya sahip bir elementtir?

A)He B)Fe C) CO₂ D) O₂

2. Aşağıdakilerden hangisi hem “kök” hem de “katyon” tanımlarına örnek olarak verilebilir?

A) Ca²⁺ B) Br⁻ C) NH⁺₄ D) SO₄²⁻

3. İki atom birbirine yaklaştığı zaman – – – – arasında çekme kuvveti oluşur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) iki atomun elektronları B) bir atomun protonu ile diğer atomun elektronları C) iki atomun protonları D) bir atomun nötronları ile diğer atomun elektronları

Periyodik sistem kesitinde Li ve Mg elementlerinin yerleri gösterilmiştir.

Buna göre Li ve Mg²⁺ iyonlarının Lewis formülleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) [ Li • ]⁺ ve [ • Mg • ]²⁺ B) [ Li • ]⁺ ve [ Mg ]²⁺ C) [ Li ]⁺ ve [ Mg ]²⁺ D)

5. Aşağıda Lewis yapıları verilen element atomlarından hangisinin yapabileceği kovalent bağ sayısı yanlıştır?

Lewis yapısı —— Kovalent bağ sayısı

A) B) C) D)

6. CuCI₂ iyonik bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır klorür B) Bakır diklorür C) Bakır (I) klorür D) Bakır (II) klorür

Metan molekülünün Lewis gösterimi aşağıda verilmiştir.

Buna göre metan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karbon atomu 8 değerlik elektronunu bağ yapımında kullanmıştır. B) Molekül apolar yapıdadır. C) Bağların her biri kovalent bağdır D) Atomların değerlik elektronlarının tamamı bağ oluşumunda kullanılmıştır.

Hidrojen molekülleri arasında anlık yük kutuplaşması ile kurulan etkileşim aşağıdaki gibi gösterilmektedir.

Buna göre gösterilen etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dipol – dipol B) İyon – dipo C) Dipol – indüklenmiş dipo D) İndüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol

9. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim tepkimesidir?

A) H₂O(s) + ısı → H₂O(g) B) 2NaCI(k) + ısı → 2Na(g) + CI₂(g) C) C₂H₅OH(s) + ısı → C₂H₅OH(g) D) I₂(k) + ısı → I₂(g)

10. Maddenin hâl değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Saf maddelerin erime sırasında sıcaklığı sabittir. B) Yoğuşma, maddenin katı hâlden gaz hâle geçmesidir. C) Sıvı hâldeki madde donarken ısı alır. D) Madde ısı alıp hâl değiştirdikçe daha düzenli yapıya ulaşır.

11. Tanecikleri gelişigüzel dizilen katılara – – – – denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) iyonik katı B) moleküler katı C) amorf katı D) metalik katı

12. Aşağıdakilerden hangisi moleküler bir katıdır?

A) Altın B) Buz C) Sofra tuzu D) Elmas

13. Aşağıdaki hangi madde çiftinin viskoziteleri arasında I > II ilişkisi vardır?

I II
A) 20 ºC ’ta saf su ———— 50 ºC ’ta saf su B) 20 ºC ’ta saf su ———— 20 ºC ’ta zeytinyağı C) 40 ºC ’ta zeytinyağı ———— 20 ºC ’ta zeytinyağı D) 40 ºC ’ta saf su ———— 20 ºC ’ta zeytinyağı

14. Buhar basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. B) Denge buhar basıncından bahsedilebilmesi için sıvı ağzı açık kapta olmalıdır C) Buhar basıncı sadece sıvılar kaynarken oluşur. D) Sıvı tanecikleri arasındaki etkileşim fazlaysa buhar basıncı da fazla olur.

Şekildeki ısı yalıtımlı kapta bir miktar gaz bulunmaktadır. Bu gazın sıcaklığı celcius termometre ile ölçüldüğünde 0 ºC olarak görülmektedir
Buna göre aynı şartlarda gazın sıcaklığı kelvin termometre ile ölçüldüğünde aşağıdaki değerlerden hangisi görülür?
A) 0 K B) 100 K C) 273 K D) 373 K

16. Aşağıdakilerin hangisinde 1 mol su modellenmiştir?
A) B) C) D)


Saf bir maddenin hâl değişim grafiği aşağıda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. bölgede madde katıdır B) II. bölgede maddenin sıcaklığı artmaktadır. C) III. bölgede madde sıvıdır. D) IV. bölgede madde kaynamaktadır.

18. Aşağıdaki iyonlardan hangisi suda yüksek miktarda bulunduğunda suyun sert su olmasına sebep olur?
A) Ca²⁺ B) Hg²⁺ C) Cu²⁺ D) Pb²⁺

19. Atmosferde bulunan gazların (H₂O, CO₂ gibi) ısıyı geçirme ve tutma özelliğine – – – – denir.
Verilen tanım cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) küresel ısınma B) sera etkisi C) asit yağmurları D) ozon tabakası

20. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyebilmek için sorumluluklarımız arasında yer alır?

A) Fosil yakıtların kullanımını artırmak B) Ulaşımda daha çok bireysel taşıtları tercih etmek C) Geri dönüşüme uygun malzemeleri tercih etmek D) Piller ve plastikler gibi kimyasal kirleticileri toprak altında bırakmak

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Tarihi
15.09.2023 - 16.10.2023
Sponsor