(431) KİMYA 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
48 views
(431) KİMYA 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdaki elementlerden hangisi simyayla uğraşan insanlar tarafından keşfedilmemiştir?

A) Cıva B) Altın C) Bakır D) Galyum

2. Kimyasal tepkimelerin hızları, enerjileri vb. konuları inceleyen; metal kaplamacılık, piller, elektroliz gibi uğraş alanları olan kimyanın dalı hangisidir?

A) Fizikokimya B) Biyokimya C) Anorganik kimya D) Organik kimya

3. Aşağıdakilerden hangisi bir elementin sembolü olamaz?

A) Fe B) F C) CO D) Ca

4. Formülü Ca(OH)₂ olarak gösterilen maddenin adı nedir?

A) Amonyak B) Kezzap C) Yemek tuzu D) Sönmüş kireç

5. Keskin kokulu, sarımsı yeşil renkte ve solunduğunda insan sağlığına zararlı etkileri olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klor gazı B) Hidrojen gazı C) Azot gazı D) Helyum gazı

6. Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt istasyonlarında gördüğümüz “yanıcı madde” anlamına gelen temel uyarı işaretidir?

A) B) C) D)

7. Kimya dersinde deney yapacak bir öğrencinin uyması gereken zorunlu kurallar laboratuvar kapısına asılmıştır.

Aşağıda dört tanesi verilen bu kurallardan hangisi öğrencinin zehirli bir sıvıyı yutmasını engellemek amaçlıdır?

A) Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır. B) Zehirli gaz içeren maddelerle çeker ocakta çalışılmalıdır. C) Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemeli ya da çekilmemelidir. D) Deney sırasında önlük, gözlük, eldiven ve gerekiyorsa maske takılmalıdır.

Bu malzemenin adı hangisidir?

A) Erlenmayer B) Huni C) Pipet D) Dereceli silindir

9. 1987’de Crookes tüpü ile yaptığı çalışmalarda atomun yapısından parçacıkların koptuğunu keşfeden ve bu sayede “atom bölünemez” görüşünün terk edilmesini sağlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dalton B) Rutherford C) Thomson D) Bohr

Temel hâldeki ₁₇CI atomunun elektronları verilen şekilde doğru yerlere yerleştiğinde katmanlardaki elektron sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) K > L > M B) L > M > K C) K > M > L D) L > K > M

11. Modern atom teorisinde, elektronların davranışı – – – – modeli ile açıklanmaktadır. Bu model, Bohr atom modelinden farklı olarak elektronların çekirdeğin çevresindeki belirli yörüngelerde değil, belirli enerji seviyelerindeki belirli bölgelerde bulunma ihtimalinin olduğunu öne sürmektedir.

Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dalton atom B) Thomson atom C) Rutherford atom D) Elektron bulutu

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Elektronun kütlesi diğer taneciklerden oldukça küçüktür. B) Üç tanecikten, kütlesi en büyük olan protontur. C) Proton ve nötronun bağıl yükleri eşittir. D) Atomdaki yüksüz tanecik elektrondur.

13. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi izobar atomlar için örnektir?

A) ¹₁H ve ²₁H B) ⁴⁰₁₈Ar ve ⁴⁰₂₀Ca C) ²⁰₁₀Ne ve ²³₁₁Na D) ³⁵₁₇CI ve ³⁶₁₈Ar

14. Elementlerin sınıflandırılıp periyodik sistemi oluşturmak için çalışmalar yapan Mendeleyev ve Moseley, elementlerin farklı özelliklerini göz önüne alarak sıralamıştır. Ancak her ikisi de sıralamaları sonucunda ortak bir ifade kullanmıştır.

Günümüzde de kullanılan bu ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt alta gelen elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptir. B) Yan yana gelen elementlerin tüm özellikleri aynıdır. C) Elementlerin sıralanmasında alfabetik öncelik göz önünde bulundurulur. D) Elementler artan nötron sayısına göre sıralanır.

15. Periyodik sistemin 3. periyot 5A grubunda bulunan element hangisidir?

A) ₅B B) ₇N C) ₁₅P D) ₂₀Ca

Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerden hangisinin sınıfı yanlıştır?

Element Sınıfı

A) ₃₇Rb —— metal B) ₇N —— yarı metal C) ₃₅Br —— ametal D) ₈₆Rn —— soy gaz

17. Aşağıdakilerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?

A) Oda sıcaklığında (cıva hariç) katıdırlar. B) Kimyasal tepkimelerde elektron alarak (-) yüklü iyon hâline gelirler. C) Kendi aralarında alaşım oluştururlar. D) Isı ve elektriği iyi iletirler.

18. Periyodik sistemde aynı grupta atom numarası arttıkça aşağıdaki periyodik özelliklerden hangisi artar?

A) Elektron ilgisi B) İyonlaşma enerjisi C) Elektronegatiflik D) Atom yarıçapı

19. Be atomunun çapının ₁₂Mg atomunun çapından küçük olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mg atomunun katman sayısının daha fazla olması B) Be atomunun 2A grubunda yer alması C) Mg atomunun son katmanında iki elektron bulunması D) Be atomunun nötron sayısının daha az olması

20. Kimyasal tepkime esnasında elektron verme eğilimi fazla olan elementler – – – -, elektron alma eğilimi fazla olan elementler ise – – – – karakter gösterir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi terimler getirilmelidir?

A) metalik – ametalik B) ametalik – bazik C) asidik – bazik D) asidik – metalik

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR