(428) SEÇMELİ FİZİK – 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 13, 2023
67 views
(428) SEÇMELİ FİZİK – 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Elektronları, karpuz çekirdeklerinin bir karpuz içine yerleşmesine ya da kuru üzümlerin kek içine yerleştirilmesine benzeten atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dalton B) Thomson C) Bohr D) Rutherford

2. Max Planck parçacıkların enerji değerini aşağıdakilerden hangisi ile hesaplamıştır? (h: Planck sabiti, f: Işık frekansı, c: Işık hızı)

A) 1/hc B) h/f C) h.f D) f/h

3. Bohr atom modeline göre taban durumundaki hidrojen atomunu iyonlaştırmak için verilmesi gereken enerji değeri kaç eV’tur?

(Eₙ = -13,6Z²/n²

A) 1,36 B) 2,72 C) 13,6 D) 27,2

4. Atomun elektronla uyarılması ile ilgili;

I. Elektronun atomu uyarılabilmesi için elektronun enerjisi en az atomun 1. uyarılma seviyesi kadar olmalıdır.

II. Elektronun enerjisi yeterli değilse elektron atomla esnek çarpışma yapar.

III. Elektronun enerjisi atomun uyarılma enerji seviyelerinden birine kesinlikle eşit olması gerekir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri şekilde verilmiştir.

Kararlı durumdaki sezyum buharına 2,30 eV enerjili fotonlar gönderildiğinde sezyum atomunda kaç tane ışıma meydana gelir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

6. Parçacıklar arasında etkileşmeyi sağlayan dört temel kuvvete aracılık eden parçacıklara ne ad verilir?

A) Lepton B) Hadron C) Bozon D) Mezon

7. Elektronlar atom altı parçacıklardan hangisinin içinde yer alır?

A) Baryonlar B) Leptonlar C) Mezonlar D) Kuarklar

8. Uranyum atomu bir bozunma geçirdiğinde atom ve kütle numarasındaki değişim ²³⁸₉₂U → ²³⁴₉₀Th → ⁴₂He⁺² gibi oluyor.

Buna göre uranyum atomu aşağıdaki hangi radyoaktif bozunma yapmıştır?

A) Alfa (α) bozunması B) β⁻ bozunması C) Gama bozunması D) β⁺ bozunması

9. Aşağıdakilerden hangisi radyasyonun canlılar üzerindeki olumlu etkilerindendir?

A) Hücrelerde iyonlaşma etkisi yapması B) DNA yapısında değişiklik yapması C) Genetik hasarlar bırakması D) Tıp alanında kullanılması

10. Michelson-Morley deneyinin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ether ortamının varlığını ispatlamak B) Işığın tanecikli yapısını ispatlamak C) Işık hızının her ortamda aynı olduğunu ispatlamak D) Fizik yasalarının bütün eylemsiz referans sisteminde aynı olduğunu ispatlamak

Şekildeki cisim ok yönünde ışık hızına yakın hareket etmektedir.

Buna göre durgun bir gözlemci bu cismi aşağıdakilerden hangisi gibi görür? (Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)

A) B) C) D)

K, L ve M yıldızlarının yaydığı ışığın ışıma şiddetinin dalga boyu ile değişimi aşağıda verilmiştir.

Buna göre yıldızların yüzey sıcaklıkları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? (Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)

A) K > L > M B) L > M > K C) M > K > L D) K > M > L

13. Aşağıdakilerden hangisi fotonların özelliklerinden biri değildir?

A) Kütleleri yoktur. B) Işık hızıyla hareket ederler. C) Elektrikçe yüklüdürler. D) Enerjileri vardır.

14. Eşik enerjisi 4 eV olan bir metalin yüzeyine 9 eV enerjili fotonlardan oluşan bir ışık demeti gönderiliyor.

Enerji kaybı olmadığına göre koparılan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

Bir metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjilerinin frekansa bağlı grafiği verilmiştir.

Buna göre metalin eşik dalga boyu kaç Å dur? (h.c = 12.400 eVÅ )

A) 12400 B) 6200 C) 4200 D) 2480

16. Katodunun bağlanma enerjisi 8 eV olan bir fotosel tüpe 3 V’luk üreteç ters başlanmıştır.

Fotosel tüpün katoduna enerjisi 12 eV olan tek renkli ışık gönderildiğine göre katottan sökülen elektronlar en fazla kaç eV’luk enerji ile anoda çarparlar?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

17. Laser ışınları ile ilgili;

I. Mesafe ölçümünde kullanılır.

II. Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir.

III. Çok sayıda farklı dalga boyunda, fotonun oluşturduğu ışındır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

18. Yarı iletken maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektriksel iletkenlik bakımından iletken maddeler ile yalıtkan maddeler arasında yer alır. B) Kristal yapıya sahiptirler C) Isı, ışık ve manyetik alan gibi dış etkenler etkisinde iletkenlik özelliği kazanırlar. D) Normal hâlde iletkendirler.

19. Aşağıdakilerden hangisi ışığın dalga gibi davrandığını göstermektedir?

A) Girişim B) Compton saçılması C) Fotoelektrik olayı D) Işığın soğrulması

20. Compton olayı ile ilgili;

I. Çarpışma ve saçılma olayı aynı düzlemdedir.

II. Çarpışma esnek bir çarpışmadır.

III. Çarpışmada enerji korunmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR