(423) FİZİK 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
55 views
(423) FİZİK 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Normal koşullarda yalıtkan olan hava uygun koşullar oluştuğunda elektrik akımını iletir.

Bunun gerçekleştiği doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldırımın düşmesi B) Karın yağması C) Depremin olması D) Nehirlerin taşması

2. Akım şiddeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir iletken üzerinden geçen akım şiddeti voltmetre ile ölçülür. B) Akım şiddeti birimi ohm’dur.

3. Bir iletkende yük akışını sağlayan enerjinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerilim B) Basınç C) Direnç D) Kinetik enerji

4. Bir iletken telin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Telin boyuna B) Telin şekline C) Telin kesit alanına D) Telin yapıldığı maddenin cinsine

K, L, M ve N katı iletken maddelerinin oda sıcaklığındaki öz dirençleri tabloda verilmiştir.

Buna göre özdeş büyüklükte K, L, M ve N iletken maddelerinden hangisi diğerlerine göre daha iyi elektrik iletir?

A) K B) L C) M D) N

6. Boyları ve kalınlıkları eşit olan iki gümüş telden her birinin direnci 8 Ω’dur.

Gümüş teller üst üste konulduğunda oluşan yeni gümüş telin direnci kaç Ω’dur?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32

7. İletken telinin direnci 110 Ω olan elektrikli tost makinesi prize takılıp çalıştırıldığında tel üzerinden 2 amper şiddetinde akım geçiyor.

Buna göre tost makinesinin takılı olduğu prizdeki gerilim kaç volttur?

A) 55 B) 90 C) 165 D) 220

8. Dirençlerin seri bağlanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Seri bağlı dirençlerden farklı elektrik akımı geçer. B) Seri bağlı dirençlerin uçları arasında oluşan potansiyel farkı her bir dirençte aynıdır. C) Seri bağlı dirençlerin eş değeri olan Reş tüm dirençlerin çarpımı ile hesaplanır D) Seri bağlı dirençlerin eş değeri, devredeki en büyük direnç değerinden daha da büyüktür.

Özdeş ampullerle oluşturulan elektrik devreleri şekilde verilmiştir.

Buna göre I, II ve III nolu ampullerin parlaklıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmiyor.)

A) Tüm lambaların parlaklıkları eşittir B) III nolu lamba en parlaktır. C) II nolu lamba en parlaktır. D) I nolu lamba en parlaktır

10. Üzerinden ι̇ akımı geçen telin d, 2d ve 4d uzaklığındaki noktalarda oluşan manyetik alanlar sırasıyla B₁, B₂ ve B3’ tür.

Buna göre B, B2 ve B3 büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?

A) B₁ = B₂ = B₃ B) B₁ > B₂ > B₃ C) B₂ > B₁ > B₃ D) B₃ > B₂ > B₁

11. Bir mıknatısın manyetik alanı içerisine konulduğunda manyetik alan kuvvet çizgilerini çok fazla sıklaştıran maddelere ferromanyetik maddeler adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ferromanyetik maddedir?

A) Kalsiyum B) Krom C) Çelik D) Platin

12. 1100 Watt’lık bir elektrikli ısıtıcı 220 V’luk bir güç kaynağına bağlandığında ısıtıcıdan geçecek olan akım şiddeti kaç amperdir? (P = I • V)

A) 2 B) 4 C) 5 D) 8

13. I. Yüksek gerilim hatlarının çocuklarda lösemi veya beyin kanserine neden olduğunu ortaya çıkarmıştır.

II. Yüksek gerilim hatlarına yakın mesafede yetişen bitkilerin genetik yapılarında bozulmalar meydana geldiğini ortaya koymuştur.

III. Yüksek gerilim hatlarının yakınlarında yetişen bitkilerin gıda olarak tüketilmesi sonucu bu ürünlerde istenmeyen besin maddelerinin oluşabileceği görülmüştür.

Yüksek gerilimin etkileri ile ilgili yapılan numaralandırılmış araştırmalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III

14. Aşağıdakilerden hangileri manyetik etki ile çalışmaz?

A) Hızlı tren B) Eşit kollu terazi C) Televizyon D) Pusula

Düşey kesitleri şekildeki gibi olan K, L ve M kaplarının ağırlıkları eşittir.

Buna göre K, L ve M kaplarının temas ettikleri yüzeye uyguladıkları basınç kuvvetleri FK, Fı ve Fm’nin büyüklük sıralaması nasıldır? (S = Kesit alanı)

A) Fk = Fı = Fm B) Fm = Fı > Fk C) Fı > Fk > Fm D) Fk > Fı > Fm

16. Ağırlıkları eşit yatay düzlemde yere temas ettikleri yüzey alanları A, 3A ve 6A olan X, Y ve Z tahta cisimlerinin yaptığı basınçlar PX, PY ve PZ’dir.

Buna göre Px, Py ve Pz’nin büyüklük ilişkisi nasıldır?

A) Pz > Py > Px B) Px > Py > Pz C) Px = Py = Pz D) Py > Pz > Px

17. Dengede olan K cismi aşağıdaki şekillerin hangisinde temas ettiği yüzeye en fazla basınç uygular?

A) B) C) D)

18. Günlük yaşamımızda kullandığımız bir çok araç ve gerecin çalışması piezoelektrik olayının sonucudur.

Buna göre hangisinde piezoelektrik kullanılmaz?

A) Pusula B) Sonar cihazları C) Dijital terazi D) Radyo vericileri

K, L, M ve N katı maddelerinin kütlehacim grafiği verilmiştir.

Buna göre K, L, M ve N katı maddeleri, özkütlesi 1 g/cm³ olan suyun içine konulduğunda hangisi yüzer?

A) K B) L C) M D) N

20. Bir sıvı içerisinde bulunan cisme etki eden kaldırma kuvveti,

I. Cismin sıvıya batan hacmine,

II. Sıvının özkütlesine,

III. Bulunduğu yerin çekim alanı şiddetine

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR