(206) SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
74 views
(206) SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Psikoloji, organizmanın davranışlarını ve bu davranışların altında yatan
zihinsel süreçleri inceleyen pozitif bir
bilim dalı olarak tanımlanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımda yer alan bir kavram değildir?
A) Ölçüt
B) Zihinsel süreç
C) Davranış
D) Organizma

2. İnsan zihninin işlevsel özelliklerinin organizmanın çevreye uyumundaki görevini araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davranışçı B) Bütüncül
C) İşlevselci D) Hümanistik

3. Psikolojinin ölçütlerinden biri olan
ölçülebilirlik, sayısal olarak belirlenebilirliği ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ölçülebilirlikle ilgilidir?
A) Yeni bilimsel bulguların makaleler
aracılığıyla herkesle paylaşılması
B) Akran zorbalığı ile ilgili gözlem
yapılması
C) Zekâ testi sonuçlarının sayısal
verilerle ifade edilmesi
D) Hipnoz, telkin, serbest çağrışım
gibi tekniklerin uygulanması

4. Üniversite öğrencilerine yönelik
bir araştırma için üniversitelerden
örneklem belirlenmek istendiğinde
aşağıdakilerden hangisi evreni
temsil etmez?
A) Karadeniz Teknik Üniversitesi
B) İstanbul Üniversitesi
C) Gazi Üniversitesi
D) Atatürk Fen Lisesi

5. Korelasyonel yöntemde iki değişken
arasındaki ilişkinin gücü ve yönü –1
ile +1 aralığında gösterilir. –1 ya da
+1’e yaklaştıkça değişkenler arasındaki ilişki gücünün arttığı, 0’a yaklaştıkça ise azaldığı anlaşılır.
Buna göre iki değişken arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde
en zayıftır?
A) 0.79 B) 0.12
C) –0.59 D) –0.86

6. Sosyal bir varlık olan insanın davranışlarına toplumun etkilerini ve
insanların grup içindeki davranışlarını inceleyen psikoloji alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim psikolojisi
B) Sosyal psikoloji
C) Endüstri psikolojisi
D) Klinik psikoloji

7. Aşağıdaki uyarıcılardan hangisi
dış çevre kaynaklıdır?
A) Tabiat şartları B) Hayal kurma
C) Düşünme D) Bellek


U-O-T (uyarıcı-organizma-tepki)
şemasına aşağıda yer verilmiştir.
Bu şemadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Aynı uyarıcı, aynı organizma üzerinde farklı tepkilere neden olabilir.
B) Farklı uyarıcılar, aynı organizma
üzerinde aynı tepkiye neden olabilir.
C) Aynı uyarıcı, farklı organizmalar
üzerinde farklı tepkilere neden
olabilir.
D) Farklı uyarıcılar, farklı organizmalar üzerinde aynı tepkiye neden
olabilir.

9. Otonom sinir sistemi “sempatik” ve
“parasempatik” olmak üzere ikiye
ayrılır. Sempatik sistem genelde iç
organların çalışmasını hızlandırıcı
yönde, parasempatik sistem ise yavaşlatıcı yönde etkide bulunur.
Buna göre aşağıdaki durumların
hangisinde “parasempatik sistem”
devreye girer?
A) Telaşlı bir şekilde haber beklemek
B) Korkup kaçmaya başlamak
C) Yatağa uzanıp dinlenmeye geçmek
D) Heyecan dolu bir sporu yapmak

10. Ebeveynlerin genetik özelliklerinin
kuşaklar boyunca çocuklara aktarılmasına kalıtım denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
kalıtımsal bir özelliktir?
A) Kan grubu
B) Ana dil öğrenimi
C) Ahlaki değerler
D) Coğrafi koşullar

11. Aşağıdakilerden hangisi gelişim
ile ilgili doğru bir bilgidir?
A) Klasik ve edimsel koşullanma türleri üzerinde yoğunlaşır.
B) Olgunlaşma ile aynı anlama gelir.
C) 0-18 yaş aralığını kapsar.
D) Fiziksel, sosyal, bilişsel olmak
üzere farklı boyutları vardır.

12. Doğum öncesi dönemde annenin
beslenme tarzı, geçirdiği hastalıklar,
kullandığı ilaçlar ya da maruz kaldığı
yabancı maddeler bebeğin gelişimini
olumsuz yönde etkileyebilir.
Buna göre doğum öncesi dönemde aşağıdakilerden hangisi bebeğin gelişimini olumlu yönde etkiler?
A) Radyasyona maruz kalmak
B) Düzenli ve yeterli uyumak
C) Alkol ve sigara tüketmek
D) Dengesiz ve yetersiz beslenmek

13. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik
döneminde meydana gelen bilişsel
alanla ilgili bir gelişimdir?
A) Kemik, yağ ve kas kitlesinde artış
B) Kimlik arayışı ve hayatın sorgulanması
C) Hızlı büyümenin yarattığı ergen
sakarlıkları
D) Cinsel olgunluğa erişme

14. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin
zihinsel gelişim aşamalarından 0-2
yaş aralığını ifade eden dönemdir?
A) Duyusal motor
B) İşlem öncesi
C) Somut işlemler
D) Soyut işlemler

15. Ses, madde ortamında yayılabilirken
boşlukta yayılamaz ve bu nedenle de
duyum gerçekleşmez.
Bu durum duyumun aşağıdaki
özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Uyarıcının iletilebileceği ortamın
uygun olması gerekir.
B) Uyarıcıyı beyne iletecek sağlıklı
duyum sinirlerine ihtiyaç vardır.
C) Uyarıcının şiddetinin duyum eşikleri arasında olması gerekir.
D) Uyarıcı kaynağına ihtiyaç vardır.

16. Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama aniden girildiğinde ilk başta hiçbir
şey görülmez. Ancak bir süre sonra
gözün uyum yeteneği sayesinde ortam görülmeye başlanır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ilgilidir?
A) Duyarlılaşma
B) Aşırı uyarılma
C) Yetersiz uyarılma
D) Duyusal uyum


Şekilde koyu renge odaklanıldığında
vazo, açık renge odaklanıldığında
birbirine bakan iki insan yüzü görünür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Şekil-zemin algısı
B) Devamlılık
C) Tamamlama
D) Yakınlık

18. Fizyolojik güdüler daha çok insanın
biyolojik yönüyle ilgilidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
fizyolojik güdülerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Açlık, susuzluk, cinsellik ve uyku
örnek olarak gösterilebilir.
B) Hem insanlarda hem hayvanlarda
ortak olarak bulunur.
C) Doğduktan sonra toplum içinde
ortaya çıkar.
D) Organizmanın hayatta kalmasını
ve neslin devamını sağlar.

19. Psikodinamik yaklaşımın savunucularından Freud’a göre aşağıdakilerden hangisi rüya ile ilgili doğru
bir bilgidir?
A) Üzerinde çok fazla tartışılacak
veriler sunmadığı için dikkate alınmamalıdır.
B) Ruhsal yaşamı bozan endişe, korku ve kaygılardan bağımsız olarak
ortaya çıkar.
C) Toplumsal baskılardan etkilenmez.
D) Başlıca işlevi bilinçaltı dürtülerin
simgesel dışavurumlarına izin
vermektir.

20. Kazaların önlenmesinde trafik kurallarına uymanın önemine inanan
bir insanın, trafik polisi veya trafik
lambaları olmadığı zaman bile trafik
kurallarına dikkat etmesi aşağıdakilerden hangisine ait bir örnektir?
A) Refleks
B) Uyma
C) Gelişim
D) Fizyolojik güdü

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR