(158) SEÇMELİ COĞRAFYA 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
65 views
(158) SEÇMELİ COĞRAFYA 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. İpek ve Baharat Yolu, Çin’den
Avrupa’ya kadar uzanmakta olup
döneminin en önemli ticaret ve bağlantı yollarındandır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bahsedilen ticaret yolları
güzergâhındaki önemli yerlerdendir?
A) Asya’nın Kuzeyi
B) Anadolu Yarımadası
C) Güney Afrika
D) Avustralya

2. Coğrafi keşifler sonucu aşağıdakilerden hangisinin önemi artmıştır?
A) İpek Yolu’nun
B) Baharat Yolu’nun
C) Amerika Kıtası’nın
D) Akdeniz kıyısındaki limanların

3. Aşağıdakilerden hangisi Panama
Kanalı’nın özelliklerinden biri
değildir?
A) Orta Amerika’da yer almaktadır.
B) Ticari önemi olan bir su yoludur.
C) 20. yy’da yapımı tamamlanmıştır.
D) Atlas Okyanusu ile Akdeniz’i birbirine bağlamaktadır.


Bu haritada “?” ile gösterilen ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanada B) Meksika
C) Brezilya D) Arjantin

5. Rus doğal gazının Avrupa pazarına
ulaştırılması aşağıdakilerden hangisinin jeopolitik önemini artırmıştır?
A) Mısır B) Türkiye
C) Libya D) Tunus

6. Kazakistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan
ve Türkiye’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa kıtasında yer almaları
B) Milli gelirlerinin yüksek olması
C) Zengin petrol yataklarına sahip
olmaları
D) Orta Asya Türk kültürüne sahip
olmaları

7. Son yıllarda bilişim alanındaki gelişmeler ile Genel Ağ kullanımının yaygınlaşması, bankacılık hizmetleri ve
e-ticaretin gelişmesini sağlamış işlem
süresi kısalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A) Zamandan, iş gücünden ve malzemeden tasarruf sağlanmıştır.
B) Tarımsal faaliyetler sınırlanmıştır.
C) Kültürel etkileşim kısıtlanmıştır.
D) Pazar alanları daralmıştır.

8.   • Kentleşme oranı
• Enerji üretimi ve tüketimi
• Ölüm oranları
• Ortalama yaşam süresi
• İnsan hak ve özgürlükleri
Verilen durumlar ülkelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini
yansıtır?
A) Küresel e-ticaret ağını
B) Gelişmişlik seviyesini
C) Ekonomin iş kollarına dağılımını
D) Kültürel zenginliğini

9. Aşağıdakilerden hangisi için sermaye birikimine ihtiyaç yoktur?
A) Mal ve hizmetlerin pazarlanması
B) Doğal kaynakların oluşumu
C) Sanayi tesislerinin kurulması
D) Yeni yatırımlar yapılması

10. Bilim ve teknolojisi sayesinde denizi doldurup toprak kazanarak
buraya kurduğu askerî üslerle,
sanayi tesisleriyle ve limanları ile
yüz ölçümünü genişleten ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B) Almanya
C) İngiltere D) Japonya

11. İnsani Gelişme Endeksi raporları hangi kuruluş tarafından yayımlanır?
A) BM B) AGİT
C) NATO D) NAFTA

12. Sanayileşen ülkeler için vazgeçilmez
kaynak olan fosil yakıtlar (petrol, doğal gaz vb.), geri kalmış ülkeler için
siyasi ve ekonomik baskı unsuruna
dönüşmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu yaşayan geri kalmış ülkelere
örnektir?
A) Ekvador B) ABD
C) Rusya D) Fransa


Numaralanmış alanlardan hangisinde yaşanan çatışmanın en
önemli sebebi Aden Körfezini
kontrol etme mücadelesidir?
A) I B) II C) III D) IV

14. Nijerya, Irak, Suriye gibi ülkeler darbelere, iç karışıklıklara veya dış ülkelerin müdahalesine sahne olmakta,
bu durum sıcak çatışma alanlarının
doğmasına neden olmaktadır.
Metinde yer alan ülkelerde bu durumların yaşanmasının ortak nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklı kıtalarda yer alması
B) Gelişmiş ülkelere komşu olması
C) Ülkelerde demokratik ortamın olması
D) Zengin petrol yataklarına sahip
olması

15. Fırat, Dicle ve Nil gibi nehirlerin
siyasi sınırları aşması ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisine
neden olur?
A) İthalatının artmasına
B) GSYH’sının artmasına
C) Ekonomik ve politik anlaşmazlıklara
D) İnsani gelişmişlik indeksinin yükselmesine

16. Ormanların tahrip olması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A) Sel ve taşkınların azalmasına
B) Toprak erozyonunun artmasına
C) Kuraklığın şiddetlenmesine
D) Ekolojik dengenin bozulmasına

17. Nüfusun hızla artması, ihtiyaçların çeşitlenmesi, tüketimin artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi doğal
kaynak tüketimini de hızla artırır.
Buna göre, doğal dengenin durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Denge hakkında yorum yapılamaz.
B) Denge, doğanın lehine bozulur.
C) Denge, mevcut durumunu korur.
D) Denge, doğanın aleyhine bozulur.

18. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal
kaynağın sürdürülebilir olması için
yapılmaması gerekenlerdendir?
A) Geri dönüşüme uğrayabilen doğal
kaynaklar tercih edilmelidir.
B) Enerji kullanımında verimlilik azaltılmalıdır.
C) Çevreyi korumaya önem verilmelidir.
D) Hem bugünü, hem de yarını kurtarma amaçlanmalıdır.

19. Çevrenin, kirletenler tarafından temizleme maliyetinin karşılanması
şeklinde tanımlanan çevre politikası
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önleme B) İleriyi görme
C) Kirleten öder D) İş birliği

20. Aşağıdakilerden hangisi doğal ve
kültürel mirası koruyan bir uygulamadır?
A) Turistik bölgelerde tesis yapımının
serbest bırakılması
B) Değerleri korumak için ayrılan
bütçenin sınırlı olması
C) Yasal sınırlar içinde koruma tedbirlerinin alınması
D) Turist sayısının taşıma kapasitesinin üzerinde olması

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR