(157) SEÇMELİ COĞRAFYA 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
21 views
(157) SEÇMELİ COĞRAFYA 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Ekstrem olayların oluşum kökeni değişiklik göstermektedir.
Buna göre, hangi ekstrem olayın
oluşum kökeni farklıdır?
A) Depremlerin
B) Tsunamilerin
C) Volkanik olayların
D) Meteor düşmesinin

2. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın
sonuçlarındandır?
A) Tarım arazilerinin verimi düşer.
B) Hidroelektrik enerjisi üretimi artar.
C) Su kaynaklarının rezervi artar.
D) Orman yangınları azalır.

3. Aşağıdakilerden hangisi çölleşmeyi önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?
A) Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
B) Kaynak kullanımında israftan kaçınılması
C) Meralarda hayvanların aşırı otlatılması
D) Su kaynaklarının korunması

4. Asya kıtasında bulunan Aral
Gölü’nün suları aşağıdaki tarım
ürünlerinden hangisinin üretiminde aşırı kullanıldığı için zamanla
azalmıştır?
A) Çay B) Kahve
C) Pamuk D) Turunçgiller

5. Ülkeler küresel ısınmayı önlemek
için sera gazı salınımını 1990 yılındaki verilerin %5’inin altına düşürmeyi aşağıdakilerin hangisinde
kararlaştırmıştır?
A) Hükümetler arası İklim Değişikliği
Paneli’nde
B) Paris İklim Anlaşması’nda
C) Kyoto Protokolü’nde
D) Ramsar Sözleşmesi’nde

6. Aşağıdakilerden hangisi göç alan
yerlerde görülen olumlu gelişmelerdendir?
A) Çarpık kentleşmenin ortaya çıkması
B) İş gücü potansiyelinin artması
C) Çevre sorunların artması
D) Yeşil alanların azalması

7. 1940 yılında Raman Dağı’nda petrol
bulunduktan sonra bu bölgenin ve
yakın çevresinin yoğun göç almasıyla
büyük bir yerleşme hâline dönüşmüş,
1990 yılında il yapılmıştır.
Bu metinde sözü edilen il aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batman B) Elazığ
C) Malatya D) Kayseri

8. Dikey tarım metodunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girdi maliyetlerini artırmak
B) Mera alanlarını tarıma açmak
C) İnsan gücüne olan bağlılığı artırmak
D) Birim alandan en yüksek verimi
almak

9. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik
gelişmelerin olumsuz sonuçlarındandır?
A) Ulaşım hizmetlerinin çeşitlenmesi
B) Doğal kaynakların daha hızlı tüketilmesi
C) Kültürel etkileşimin artması
D) Küresel ticaretin artması

10. Ülkemizin nüfus, yerleşme, istihdam vb. alanlarda sayısal verilerini
tutan, güncelleyen ve yayımlayan
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye İstatistik Kurumu
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Meteoroloji Genel Müdürlüğü
D) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bölgeler arası ekonomik farklılıkların ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?
A) Yeraltı kaynaklarının farklılık göstermesi
B) Kıyı ile iç kesimlerde iklimin farklı
olması
C) Nüfus miktarı veya yoğunluğunun
değişmesi
D) Petrol yataklarına sahip ülkelere
komşu olunması

12. Aşağıdakilerden hangisi “YHGP,
DOKAP, ZBK” bölgesel kalkınma
projelerinin ortak özelliklerindendir?
A) Aynı tarım ürününün yetiştirilmesinin amaçlaması
B) Hizmet sektörünün geliştirilmesine
öncelik verilmesi
C) Karadeniz Bölgesi’nde hayata
geçirilmesi
D) Hayvancılığın ön plana çıkarılmak
istenmesi

13. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
sulama projelerinin tamamlanmasıyla aşağıdaki tarım ürünlerinden
hangisinin üretiminde artış beklenmektedir?
A) Buğday
B) Antep fıstığı
C) Yaş sebze ve meyve
D) Yeşil mercimek

14. Aşağıdakilerden hangisi Doğu
Anadolu Projesi’nin hazırlanmasında (Ortak Girişim) yer alan üniversitelerden biri değildir?
A) Fırat Üniversitesi
B) İnönü Üniversitesi
C) Atatürk Üniversitesi
D) İstanbul Üniversitesi

15. Ulaşım sektörüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Günlük hayatın akışını sağlar.
B) Gelir dağılımını bozar.
C) Üretim sektörlerini geliştirir.
D) İstihdam alanını genişletir.

16. Ülkemizdeki mevcut kara yollarının genişletilmesi ve yol ağının
artırılmasının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz yolu ulaşımının yetersiz
olması
B) Hava yolu taşımacılığının pahalı
olması
C) Boğazdaki gemi yoğunluğunun
artması
D) Trafiğe çıkan taşıt sayısının artması


Verilen yerlerin hangisinde demir
yolu hattı bulunmamaktadır?
A) Ankara B) Antalya
C) İzmir D) Adana

18. Aşağıdakilerden hangisi küresel
ticaretin geliştiği Uzak Doğu ülkelerindendir?
A) Japonya B) Almanya
C) İngiltere D) Fransa

19. Aşağıdakilerden hangisi dünyada
e-ticaretin hızla yaygınlaşmasının
nedenlerinden biri değildir?
A) Reklam harcamalarının azalması
B) Genel Ağ kullanımının yaygınlaşması
C) Ödeme sistemlerinin gelişmesi
D) Teknolojinin gelişmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde
yat turizminin geliştiği yerlerdendir?
A) Aydıncık B) Bozyazı
C) Marmaris D) Anamur

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR