(156) SEÇMELİ COĞRAFYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
16 views
(156) SEÇMELİ COĞRAFYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. İlk medeniyetlerin ortaya çıkış yeri
üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Sanayi hareketinin
B) Paranın icadının
C) Su kaynaklarının
D) Yeraltı kaynaklarının

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürü
oluşturan maddi unsurlardandır?
A) Dinî inançlar
B) Dünya görüşü
C) Örf ve adetler
D) İklim özellikleri

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özelliklerindendir?
A) Çok köklü ve eski bir geçmişe sahiptir.
B) Dar bir alanda yayılış göstermiştir.
C) Kültür ocağı Amerika kıtasıdır.
D) Kültürel etkileşime kapalıdır.

4. Ülkemizin her bölgesinde farklı
yapıda tarihi eserlerin bulunması
öncelikle hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasından
B) Farklı medeniyetlere beşiklik etmesinden
C) Ortalama yükseltisinin fazla olmasından
D) İklim çeşitliliğinin fazla olmasından

5. Bazı ham maddeler ile bunların
Dünya’da rezervinin en yüksek olduğu ülkeler tabloda gösterilmektedir.
Ülke Ham madde
I. İran Orman
II. ABD Taş kömürü
III. Rusya Doğal gaz
IV. Venezuela Petrol
Buna göre, tablodaki kaç numaralı
eşleştirme yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV

6. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede turizmin gelişmesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Sıcak para girişinin artması
B) Çevresel atıkların azalması
C) Kültürel etkileşimin artması
D) Doğal güzelliklerin zarar görmesi

7. Tanzanya’daki Serengeti Ulusal
Parkı ve Selous Ulusal Parkı hangi
kıtada yer almaktadır?
A) Amerika B) Avrupa
C) Asya D) Afrika

8. İngiltere’de 18. yy ’da su gücüyle
çalışan makinaların icadıyla üretim
teknolojisi değişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin sonuçlarından biri değildir?
A) Şehirli nüfusun hızla artması
B) Üretim maliyetlerinin düşmesi
C) Sermaye birikiminin azalması
D) Çocuk işçi sayısının hızla artması

9. Dünya çiçek üretimde ilk sırada
yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hindistan B) Hollanda
C) İngiltere D) Almanya

10. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan
ile ilgili doğru bir bilgidir?
A) Kuzeyinde Himalayalar yer alır.
B) Güneyinde Atlas Okyanusu bulunur.
C) Akdenize kıyısı vardır.
D) Bir ada ülkesidir.

11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi
Birleşmiş Milletler Teşkilatı
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri olup alınan kararları
veto etme yetkisine sahiptir?
A) Almanya B) Japonya
C) İtalya D) Çin

12. OPEC’in kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşsizlik problemini ortadan kaldırmak
B) Geri kalmış ülkelerin yaşam standardını yükseltmek
C) Borçlarını ödeme güçlüğü çeken
ülkelere çözüm önerisi sunmak
D) Petrol üretiminde fiyat istikrarını
sağlamak

13.

Sanayinin geliştiği ve nüfusun yoğun olduğu alanlarda petrol ve türevlerinin tüketimi yüksektir
Buna göre, numaralanmış alanların hangisinde petrol tüketimi daha fazladır?
A) I B) II C) III D) IV

14. Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş B) Magma
C) Volkan D) Atmosfer

15. Ülkemizde aktif fay hatlarına yakın
alanlardaki seraların, konutların ve
sanayi tesislerinin ısıtılmasında
kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nükleer B) Jeotermal
C) Rüzgâr D) Dalga

16. Dünyanın en nemli alanlarından olan
Amazon havzasında çıkan yangınlar,
bazı kesimlerde ormanların yok olmasına ve bu yerlerin insanlar tarafından tarım arazisine dönüştürülmesiyle sonuçlanmıştır.
Buna göre, bahsedilen durum
öncelikle aşağıdaki ülkelerin hangisinde çevre sorunlarına neden
olur?
A) Hindistan B) Meksika
C) Brezilya D) Almanya

17. Küresel ısınma aşağıdakilerden
hangisine neden olmaz?
A) İklim özelliklerinin değişmesine
B) Deniz seviyesinin değişmesine
C) Buzul sahalarının genişlemesine
D) Suda yaşayan canlılarının yaşam
alanının değişmesine

18. Nemin az olduğu alanlarda bitki örtüsü tahribata uğrarsa, erozyon kolayca gelişir. Bunun sonucunda toprak örtüsü yok olur. Kuraklığın şiddetinin arttığı bu bölgelerde ise çölleşme adı verilen doğal bir felaket yaşanır.
Buna göre, bahsedilen risk durumu numaralanmış alanların hangisinde daha fazladır?
A) I B) II C) III D) IV

19. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi
havayı daha fazla kirletir?
A) Baraj yapımı
B) Kereste ticareti
C) Fosil yakıt kullanımı
D) Zirai faaliyetler

20. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların
kullanımı sonucu çevreye karışan
katı, sıvı ve gaz atıkların oluşturduğu
olumsuzluklardan biri değildir?
A) Geri dönüşümde kaynak olarak
kullanılmaları
B) Çevre kirliliğine neden olmaları
C) Doğada çirkin görünüm almaları
D) Canlıların sağlığı için risk oluşturmaları

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Tarihi
15.09.2023 - 16.10.2023
Sponsor