(136) SEÇMELİ TARİH 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 17, 2023
58 views
(136) SEÇMELİ TARİH 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. İmparatorlukların yıkılmasında etkili olan “milliyetçilik” fikir akımı aşağıdakilerden hangisi ile yayılmıştır?
A) Fransız İhtilali B) Sanayi İnkılabı
C) Rönesans D) Reform

2. “1848 İhtilalleri” ilk olarak nerede
başlamıştır?
A) Avusturya B) İspanya
C) Rusya D) Sicilya

3. Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan ekonomik sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyalizm B) Kapitalizm
C) Merkantilizm D) Komünizm

4. Üçüncü Selim Dönemi’nde kurulan
orduya ne ad verilmiştir?
A) Nizam-ı Cedid
B) Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye
C) Sekban-ı Cedit
D) Yeniçeri Ocağı

5. Mekteb-i Tıbbiye hangi Osmanlı
padişahı döneminde kurulmuştur?
A) I. Murat B) II. Selim
C) II. Mehmet D) II. Mahmut

6. Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda
girdiği savaşların çoğunda yenilmesi hangi alanda ıslahat yapılmasını gerekli kılmıştır?
A) İdari B) Ekonomik
C) Askerî D) Sağlık

7. Aşağıdakilerden hangisi Islahat
Fermanı’nda yer alan düzenlemelerden değildir?
A) Bütün uyruklar için vergi eşitliğinin
sağlanması
B) Bütün memurluklar ve okulların
herkese açık olması
C) Müslüman olmayanların da askere alınması
D) Tüm halka seçme ve seçilme hakkının verilmesi

8. Birinci Meşrutiyet hangi Osmanlı
padişahı döneminde ilan edilmiştir?
A) II. Abdülhamit B) Abdülaziz
C) V. Murat D) III. Selim

9. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel
üretimin özelliklerinden değildir?
A) Üretimde makineleşme ön plandadır.
B) Üretim küçük atölyelerde sınırlı
sayıda gerçekleştirilir.
C) Üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılır.
D) Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika sahibine aittir.

10. Düyûn-ı Umûmiye İdaresi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda
kurulmuştur?
A) Sened-i İttifak
B) Kanun-i Esasi
C) Tanzimat Fermanı
D) Muharrem Kararnamesi

11. İkinci Abdülhamit Dönemi’nde rüştiye ve idadilerin yaygınlaştırılması
aşağıdaki alanların hangisi ile ilgilidir?
A) Siyasi B) Ekonomi
C) Eğitim D) Tarım

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nde sanayiyi güçlendirmeye yönelik tedbirlerdendir?
A) Esnaf şirketlerinin kurulması
B) Batılı tüccarlara kapitülasyonlar
tanınması
C) Tımar sisteminin kaldırılması
D) Müsadere usulünün uygulanması

13. Osmanlı Devleti’nde meşruti monarşiye geçiş aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
A) Kanun-i Esasi’nin ilanı
B) 31 Mart Olayı
C) 1913 Babıâli Baskını
D) Mürur Tezkiresi’nin yayımlanması

14. Avrupa’da makineleşme ilk olarak
endüstrinin hangi alanında başlamıştır?
A) Kimya B) Tekstil
C) Gıda D) Çimento

15. “1831-1882” yılları arasında Osmanlı
Devleti’nde Anadolu’daki Müslüman
nüfusu ikiye katlanmıştır.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim sistemindeki değişiklikler
B) Kaybedilen topraklardan gelen
göçler
C) Halkın köyden kente göç etmesi
D) Vergi gelirlerinin azalması

16. “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı”nın
diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırım Savaşı
B) Balkan Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) 93 Harbi

17. Türkleri Balkanlardan atmak
Boğazları ele geçirmek ve sıcak
denizlere inmek amacıyla
Panslavizm politikasını izleyen
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya B) İtalya
C) Rusya D) İngiltere

18. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi
İnkılabı’nın sonuçlarından değildir?
A) İşçi sınıfının ortaya çıkması
B) Ulus devletlerin kurulması
C) Üretim şeklinin değişmesi
D) Üretimin artması

19. Osmanlı Devleti’nde Hicaz Demir
Yolu hangi şehirler arasında inşa
edilmiştir?
A) Şam – Medine
B) İzmir – Aydın
C) Şam – Erzurum
D) İzmir – Ankara

20. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Avrupa’daki hızlı şehirleşmenin
ortaya çıkardığı bir sorun değildir?
A) Konut yetersizliği
B) Hava kirliliği
C) Eğitimin gelişmesi
D) Su sıkıntısı

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR