(132) TARİH 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Ağustos 17, 2023
73 views
(132) TARİH 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Türk adı Çin kaynaklarında hangi
anlamda kullanılmıştır?
A) Türemek B) İnsan
C) Miğfer D) Töreli

2. Orta Asya kültürleri içerisinde yayılma alanı en geniş olan kültür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Andronova Kültürü
B) Karasuk Kültürü
C) Tagar Kültürü
D) Anav Kültürü

3. Çinliler hangi Türk topluluğunun
akınlarına karşı Çin Seddi’ni inşa
etmişlerdir?
A) Karlukların B) Avarların
C) Kırgızların D) Hunların

4. Aşağıdaki devletlerden hangisi
Bumin Kağan tarafından kurulmuştur?
A) Asya Hun Devleti
B) I. Kök Türk Devleti
C) Hazar Devleti
D) İtil Bulgar Devleti

5. Aşağıdakilerden hangisi II. Kök
Türk Devleti’nin yıkılmasında etkili
olmamıştır?
A) Avarlar B) Karluklar
C) Basmiller D) Uygurlar

6. Aşağıdakilerden hangisi Orta
Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Oguş B) Urug
C) Budun D) Kurultay

7. Büyük Selçuklu Devleti ve
Osmanlı Devleti hangi Türk boyu
tarafından kurulmuştur?
A) Karluklar B) Kırgızlar
C) Oğuzlar D) Avarlar

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası’nda bulunan
devletlerden biridir?
A) Türgişler B) Gassaniler
C) Gazneliler D) Karahanlılar

9. İslamiyetin ortaya çıktığı dönemde
az nüfuslu Arap şehirlerinde yerleşik hayat tarzını sürdüren insanlara ne ad verilirdi?
A) Hadariler B) Bedeviler
C) Mevaliler D) Köleler

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed Dönemi gelişmelerinden değildir?
A) Yermük Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Bedir Savaşı
D) Uhud Savaşı

11. Müslümanlarla Bizans arasında
yapılan ilk savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ecnâdeyn Savaşı
B) Kadisiye Savaşı
C) Mute Savaşı
D) Puvatya Savaşı

12. Kur’an-ı Kerim aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde kitap
hâline getirilmiştir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir

13. İlk İslam parası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde bastırılmıştır?
A) Abbasiler B) Emeviler
C) Eyyubiler D) Memlûkler

14. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da
kurulan ilk Müslüman Türk devletlerinden biri değildir?
A) Tolunoğulları B) İhşîdîler
C) Eyyubiler D) Gazneliler

15. Batı’da Avicenna, İslam âleminde
ise Şeyh el-Reis adıyla anılmış
olan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Sina B) İbn-i Rüşd
C) Farabi D) İmam Gazali

16. Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazneliler B) Memlûkler
C) Karahanlılar D) Abbasiler

17. Hindistan üzerine 17 sefer yaparak
İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasına katkı sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satuk Buğra Han
B) Yusuf Kadir Han
C) Gazneli Mahmut
D) Tuğrul Bey

18. Aşağıdaki savaşlardan hangisi
Büyük Selçuklu Devleti ile
Gazneliler arasında yapılmıştır?
A) Malazgirt Savaşı
B) Dandanakan Savaşı
C) Pasinler Savaşı
D) Katvan Savaşı

19. Alp Arslan ve Melikşah aşağıdaki
devletlerden hangisinin hükümdarlarıdır?
A) Büyük Selçuklu Devleti
B) Karahanlılar Devleti
C) Gazneliler Devleti
D) Tolunoğulları Devleti

20. Büyük Selçuklu Devleti’nde posta
ve haberleşmeden sorumlu olan
divan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı İnşa B) Divan-ı İstifa
C) Divan-ı İşraf D) Divan-ı Berid

(132) TARİH 2 CEVAP ANAHTARI
1. C 2. A 3. D 4. B 5. A 6. D 7. C 8. B 9. A 10. A 11. C 12. D 13. B 14. D 15. A 16. C 17. C 18. B 19. A 20. D

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR