(121) FELSEFE 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Ağustos 17, 2023
71 views
(121) FELSEFE 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. “İnsan nedir?, Varlık nedir?, İyi yaşam nedir?” gibi sorular soran alan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matematik B) Felsefe
C) Coğrafya D) Fizik

2. J. J. Rousseau “Yeşillikler ve ormanlıklar bir aşık için mutluluk kaynağı
sayılırken, bir avcı için avcılık yapılacak yer olarak görülür.” der. İşte bunun gibi filozoflar da aynı gerçeği kendi bakış açılarına göre yorumlarlar.
Verilen metinde felsefi bilginin
aşağıdaki özelliklerinden hangisi
vurgulanmıştır?
A) Sistemli olma
B) Eleştirel olma
C) Öznel olma
D) Meraka dayanma

3. “Sürekli hakikati arama yolunda olan,
alçakgönüllü ve kendi bilgisizliğiyle
yüzleşebilen bir kişi” aşağıdaki ifadelerden hangisini söylerse kendisiyle çelişmiş olur?
A) Her konu hakkında doğru bilgiye
sahibim.
B) Bilmemek ayıp değil öğrenmemek
ayıptır.
C) Bilmediğim bir konuda fikir belirtemem.
D) Bin bilsen de bir bilene sor.

4. Arapçadan dilimize geçen felsefe
kelimesi, Yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Philosophia
ise philia (filia: seviyorum, peşinden
koşuyorum) ve sophia (sofya: bilgi,
bilgelik, hikmet) sözcüklerinden oluşan bir kelimedir. Yani felsefe, bilgelik
sevgisi anlamına gelmektedir.
Bu bilgiden hareketle felsefe ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bilge olmaya varmak için sevgiye
dayanan bir çabadır.
B) Bilgiyi sevmek, hakikati bulmak
istemek demektir.
C) Var olan her şey hakkında tam,
kesin ve evrensel bir bilgiye sahip
olmaktır.
D) Hikmet arayışında olmayı ifade
eder.

5. Aşağıdakilerden hangisi filozofların özelliklerinden değildir?
A) Sürekli hakikati ararlar.
B) Kendilerine sunulan bilgilerin doğruluğunu sorgulamazlar.
C) Kendi doğrularını savunurlar.
D) İnsanlığa ait sorunlarda özgün
fikirler ortaya koyarlar.

6. Felsefenin ortaya çıkışından önce
insanoğlunun evren, doğa ve kendisi hakkındaki problemlere çözüm aradığı kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini-mitolojik (efsanevi)
B) Dini-bilimsel
C) Mitolojik (efsanevi)-bilimsel
D) Sanatsal-mitolojik (efsanevi)

7. Bir filozof düşüncelerini sistemli bir
şekilde sunarken öznel bir yaklaşımla
hareket etse de genele yönelmek
durumundadır. Çünkü insan yaşantısına giren her şey felsefeye konu
olabilir. Bu nedenle felsefi düşünce
varlığı tümüyle ele almalı ve evrensele ulaşmaya çalışmalıdır.
Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?
A) Rasyonel olma
B) Evrensel olma
C) Yığılımlı ilerleme
D) Sistemli olma

8. Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütme yollarından biri değildir?
A) Tümevarım B) Tümdengelim
C) Analoji D) Yeter-sebep

9. Hakan ile Ceren akıllı telefonların
insan zekası üzerindeki etkisi hakkında tartışmaktadır. Hakan tartışmanın
başında akıllı telefonların insan zekasını olumsuz yönde etkilediğini ve bu
yüzden insanların teknolojiden uzak
durması gerektiğini öne sürer. Ancak
tartışmanın sonunda Hakan başlangıçta savunduğu düşüncesiyle çelişerek akıllı telefonların hem insanlığın
hem de insan zekasının gelişiminde
olumlu bir etkiye sahip olduğunu savunur.
Verilen açıklama aşağıdakilerden
hangisine uygun bir örnektir?
A) Apaçıklık B) Çelişiklik
C) Uygunluk D) Gerçeklik

10. I. Tutarlılık
II. Kesinlik
III. Temellendirme
Verilenlerden hangileri felsefi düşüncede olması gereken niteliklerdendir?
A) Yalnız II. B) I ve II.
C) I ve III. D) II ve III.

11. Felsefe soruları kavramın ne olduğunu sorgulamaya yönelik olarak filozofun kendisine yönelttiği ve ele alınan
konunun ayrıntılarına inmeyi sağlayan soru türleridir.
Buna göre;
I. Erdem nedir?
II. Bir haftada kaç gün vardır?
III. İyi nedir?
IV. Türkiye’nin başkenti neresidir?
sorularından hangileri felsefe sorusu olamaz?
A) I ve III. B) I ve IV.
C) II ve III. D) II ve IV.

12. I Analoji Soyut varlıkların nedenlerinin araştırılmasıdır.
II Çelişiklik
Bir ifadenin aynı anda
hem doğru hem de yanlış olmasıdır.
III Önerme Doğru veya yanlış yargı
bildiren ifadelerdir.
IV Gerçeklik
İnsan zihninden bağımsız olarak var olan her
şeydir.
Tablodaki numaralanmış kavram
ve tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

13. Felsefede “Nedir?” sorusu ile her
konu üzerinde sorgulama yapılır ve
sürekli bilgi arayışı sürdürülür. Bir
konu hakkında doğru bilgiye ulaşıldığı düşünülse bile bununla yetinilmez
ve sorgulama sürekli devam eder.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Sorgulama yalnızca belirli konular
üzerinde yapılır.
B) Doğru bilgiye ulaşıldığında yeni
sorular sorulmaz.
C) Felsefe sürekli bir sorgulama etkinliğidir.
D) Felsefede önemli olan kesin sonuca ulaşmaktır.

14. Filozoflar kendilerinden önceki düşünürlerin fikirlerine, kimi zaman bir
şeyler ekleyerek veya onlardan yararlanarak kimi zaman da onları eleştirerek yeni ve farklı çözümlere ulaşırlar. Felsefede tek bir doğru olmadığı için hem yeni fikirler ortaya çıkar
hem de düşüncelerin çoğalması sağlanır.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Her filozof yalnızca kendi sistemiyle ilgilenir.
B) Felsefede tek ve kesin bir doğru
yoktur.
C) Filozoflar yeni fikirler üretmekten
çok eski fikirleri savunurlar.
D) Felsefi düşünce farklı çözümlere
kapalıdır.

15. İnsan doğası gereği evrenin yapısı,
hayatın anlamı ve edinmiş olduğu
bilgilerin doğruluk değeri gibi pek çok
konuyu merak eder. Bu merakı sayesinde insanoğlu, sorularına yanıtlar
bulmakta ve bulmuş olduğu yanıtlardan hareketle hem bireysel yaşantısını hem de toplumsal yaşantıyı şekillendirmeye ve merakını gidermeye
çalışır.
Verilen parçadan hareketle insanoğlunun merakının aşağıdakilerden
hangisini sağladığına ulaşılabilir?
A) İnsan haklarının dönüşümünü gerçekleştirmeyi
B) Kavramların açığa kavuşturulmasını
C) İnsanlar arası iletişimin olanaklılığını
D) Bireysel ve toplumsal yaşamı şekillendirmeyi

16. Gündelik yaşantımızda bazı kavramları birbirinin yerine kullanırız ve bunun çoğu zaman farkında bile olmayız. Örneğin bir resim gördüğümüzde
çok “iyi” bir resim ya da yolda yere
çöp atan birini gördüğümüzde çok
“çirkin” bir davranış gibi yargılarda
bulunuruz. Ancak cümleler dikkatli bir
şekilde incelendiğinde “iyi” ve “çirkin”
kavramlarının yanlış olarak kullanıldığını fark ederiz.
Verilen parçada aşağıdakilerden
hangisine vurgu yapılmaktadır?
A) Kavramların yanlış kullanılmasına
B) İnsanın evrendeki yerine
C) Doğada bir düzenin olduğuna
D) Sorumluluğun özgürlükten ayrı
düşünülemeyeceğine

17. Dili kullanan insan hem “şimdi ve
burada” yaşar hem de bu yaşamasını
toplumsal-kültürel-tarihsel bir varlık
oluşuna borçlu olduğunu anlar. İşte
böyle bir yapının temel taşıyıcısı da
onun düşünmesi ve dilidir; düşünce
ve dil varlığı oluşudur. Çift anlamlı bir
terim olarak tarih birinci anlamda “konuşan” insanla, ikinci anlamda ise
“yazan” insanla birlikte başlar. Bu
bize tarihin dil ile birlikteliğini açık bir
biçimde göstermektedir.
Bu parçada aşağıdaki alanlardan
hangilerinin ilişkisi üzerinde durulmuştur?
A) Dil-tarih
B) Matematik-dil
C) Tarih-psikoloji
D) Psikoloji-dil

18. Aşağıdakilerden hangisi “dilin kavramlaştırma işlevi”yle ilgili bir ifadedir?
A) Dil, kültürün aktarıcısı durumundadır.
B) Dil, insanların birbiriyle iletişim
kurmasını olanaklı kılar.
C) Dil, düşüncelerimizi başkalarına
iletmemizi sağlar.
D) Dil sayesinde dış dünyayı algılayıp kavramlara dönüştürebiliriz.

19. Felsefeyi “bir eleştirme ve tespit
etme faaliyeti” olarak tanımlayan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nurettin Topçu
B) Takiyyettin Mengüşoğlu
C) Hilmi Ziya Ülken
D) Necati Öner

20. I. Kesin cevabı olmalıdır.
II. Sorgulamaya götürmelidir.
III. Bakış açımızı genişletmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri felsefi
soruyla ilgili doğru bilgilerdir?
A) Yalnız I. B) I ve II.
C) I ve III. D) II ve III.

(121) FELSEFE 1 CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. A 7. B 8. D 9. B 10. C 11. D 12. A 13. C 14. B 15. D 16. A 17. A 18. D 19. C 20. D

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR