(117) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
100 views
(117) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Tıp, hesap ve teknik gibi toplum için
gerekli olan her türlü bilgiyi öğrenmektir. Bu tür ilimler; toplumun bazı
fertleri tarafından öğrenilirse yerine
getirilmiş olur fakat kimse öğrenmezse toplumun bütün fertleri Allah katında bundan sorumlu tutulurlar.
Bu açıklama aşağıdaki hükümlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Nafile B) Haram
C) Mekruh D) Farz-ı kifaye

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre ilim öğrenmenin amaçlarından biri değildir?
A) Nüfuz ve menfaat elde etmek
B) Olgun bir mümin olmak
C) Allah’ı ve dinini tanımak
D) İnsanlığa hizmet etmek

3. “Beytü’l-Hikme”nin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endülüs Emevileri
B) Selçuklular
C) Osmanlılar
D) Abbasiler

4. İmamın öne geçip namaz kıldırdığı,
mescidin ön kısmında ve kıble tarafında bulunan, genellikle oyuk
olan bölüme ne ad verilir?
A) Minare B) Mihrap
C) Kürsü D) Minber

5. Okulların yaygınlaşması ve muallimlere maaş bağlanması aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
A) Hz. Ali B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer D) Hz. Ebu Bekir

6. Aşağıdakilerden hangisi Nizamiye
medreselerinin kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Talebenin maddi sıkıntıya düşmeden barınmasını sağlamak
B) Astronomik gözlemler ve incelemeler yapmak
C) Halka gerçek dini ve prensiplerini
öğretmek
D) Camilerden ayrı olarak öğretim
yapmak

7. Hadis öğretiminin yapıldığı ilk
cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebevi
B) Mescid-i Aksa
C) Kuba Mescidi
D) İki Kıbleli Mescid

8. Keykâvus Alâüddevle Muhammed’in
desteğiyle Hemedan’da bir rasathane
kurmuştur. Ölçümde dakikliği temin
etmek için mikrometreye benzer bir
alet kullanmış ve gezegenlerle ilgili
çeşitli gözlemler yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Kesir B) İbn-i Sina
C) Buhari D) Farabi

9. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilmi
ile meşgul olan âlimlerden biri değildir?
A) Ebu Hanife
B) İmam Malik
C) Ahmet bin Hanbel
D) Celaleddin Suyuti

10. Ahi teşkilatının inanç, adap, ilke,
kural ve esaslarının yazılı olduğu
eserlere ne ad verilir?
A) Fütüvvetname
B) Fetihname
C) Seyahatname
D) Battalname

11. Fıkıh meselelerinin çözümünde
belli bir usul belirleyen ve bunu
sistemleştiren ilk âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şafii
B) Maturidî
C) Ebu Hanife
D) Cafer es-Sadık

12. Divân-ı Hikmet adlı eseri ile Türklerin
İslam’ı daha kolay benimsemesini
sağlamıştır. Hikmetlerinin temel gayesi, İslam dinine yeni girmiş veya bu
dini henüz kabul etmemiş Türklere
İslamiyet’in esaslarını ve Ehl-i sünnet
akidesini öğretmektir.
Bu metin aşağıdaki âlimlerden
hangisi ile ilgilidir?
A) Ahmet Yesevi B) Maturidî
C) Ahi Evran D) Eş’arî

13. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana
Celaleddin-i Rumi’nin eserlerinden
biri değildir?
A) Fihi Mâ Fih B) Divân-ı Kebîr
C) er-Risâle D) Mesnevî

14.   • Şiirlerinde isminin önüne “Âşık,
Bîçâre, Koca, Tapduklu, Derviş”
gibi sıfatlar getirir.
• Tekke şiiri geleneğini özgün bir
söyleyişle Anadolu’da yeniden ortaya koymuştur.
• Yalnız halk ve tekke şiirini değil,
divan şiirini de etkilemiştir.
Hakkında bilgi verilen mutasavvıf
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarı Saltuk
B) Yunus Emre
C) Hacı Bektaş-ı Veli
D) Hacı Bayram-ı Veli

15. “Dünyadan yüz çevirip dinin emirlerine titizlikle riayet eden, takva sahibi
ve mala, mülke değer vermeyen kişi”
anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zahid B) Kurra
C) Fakih D) Müfessir

16. Hicri 2. asrın sonundan, tarikatların
kurumsallaştığı döneme kadar olan
yaklaşık dört asırlık zaman dilimidir.
Sufi kavramının kullanılmaya ve ilk
sufi adlarının duyulmaya başlandığı
dönemdir. Bayezid-i Bestamî,
Hallac-ı Mansur, Mevlana
Celaleddin-i Rumi gibi mutasavvıflar
bu dönemin önde gelen isimleridir.
Hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Züht B) Modern
C) Tarikat D) Tasavvuf

17.   • Abdülkadir Geylani tarafından kurulmuştur.
• Anadolu’ya Eşrefoğlu Rumi tarafından getirilmiştir.
• Zikirler sesli olarak ve çok defa
topluca yapılır.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi
yorum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yesevilik
B) Mevlevilik
C) Kadirilik
D) Alevilik – Bektaşilik

18. Tasavvufi düşüncede “nefs-i mutmainne” kavramı aşağıdakilerden
hangisini ifade etmektedir?
A) Seçkin ve saf nefis
B) Tatmin olmuş nefis
C) Kötülüğü emreden nefis
D) Pişman olup af dileyen nefis

19. Semâ; musiki nağmelerini dinlemek,
dinlerken vecde gelip dönmektir.
Dervişler musiki eşliğinde sağ elini
göğse, sol elini yere doğru çevirirler.
Ellerinin bu duruşu; “Allah’tan aldıklarını kendilerine mal etmeden halka
mal etmek” anlamında yorumlanır.
Hakkında bilgi verilen bu ritüel
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Ahilik B) Alevilik
C) Yesevilik D) Mevlevilik

20. Alevilik-Bektaşilikte “yol kardeşliği,
ahiret kardeşliği ve kardeş tutma”
anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musahiplik B) İbrikçilik
C) Dedelik D) Razılık

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR