(116) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
124 views
(116) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Tanrının varlığına inanmakla birlikte
yaratma dışında herhangi bir sıfatının olmadığı düşüncesine sahip olan
kişilere – – – – denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Teist B) Deist
C) Ateist D) Pozitivist

2. “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?”
(Kıyâmet suresi, 36. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Tüm âlemin yaratıcısı Allah’tır.
B) İnsan üstün özelliklerde yaratılmıştır.
C) İnsan yaptıklarından sorumlu bir
varlıktır.
D) Dünya üzerinde insandan başka
varlıklar da vardır.

3. İslam inanç esaslarına inanmayan
kişiler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâfir B) Müşrik
C) Münafık D) Müfsit

4.   • Maddecilik anlamına gelir.
• Maddeden bağımsız fizikötesi bir
âlem olmadığını savunur.
• Tanrı, ahiret, din ve kutsal kitap gibi
inanç esaslarını reddeder.
Hakkında bilgi verilen felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teizm B) Deizm
C) Pozitivizm D) Materyalizm

5. “Din ve bilimin birbirine karşı olduğunu savunarak tek bilgi kaynağının
deney ile gözlem olduğunu kabul
eden yaklaşım” aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nihilizm B) Agnostisizm
C) Pozitivizm D) Pesimizm

6. Sekülarizm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dinin dünya hayatı ile bağlantısının
kesilmesi ve sınırlandırılmasıdır.
B) Tanrıya inanmamak ve varlığını
reddetmek anlamına gelir.
C) Tanrı ve ahiret hayatının düşünülmediği yaşam tarzıdır.
D) Her bakımdan insana özgürleşme
vadetmektedir.

7. Aşağıdakilerden hangisi
İslamofobi’nin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?
A) Bazı Müslüman ülkelerde görülen
yanlış tutum ve davranışlar
B) Kur’an’daki cihat ayetlerinin yanlış
yorumlanması
C) İslam’ın birincil kaynaklardan öğrenilmemesi
D) Tanrının kötülükleri engellemediği
düşüncesi

8. Yahudiler kendilerini etnik olarak
aşağıdakilerden hangisine dayandırırlar?
A) Hz. Nuh B) Hz. İsmail
C) Hz. İbrahim D) Hz. Âdem

9. İsminin anlamı “barış” olan bir dini;
şiddet odaklı göstermek; Kur’an-ı
Kerim ayetlerindeki iyilik yolunda mücadele anlamı taşıyan cihadı, haksız
yere savaşmak şeklinde yorumlamak
kötü niyetli bir yaklaşım biçimidir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır?
A) Ateizme
B) Şirk koşmaya
C) Tecessüs etmeye
D) İslamofobiye

10. Yahudilikte “Yahve” ve “Elohim” kavramları aşağıdakilerden hangisini
ifade etmek için kullanılmaktadır?
A) Kutsal metinleri
B) Tanrının isimlerini
C) Dinî bayramları
D) Kutsal mekânları

11. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin
inanç esaslarından biri değildir?
A) Peygamberlerin bütün sözleri haktır.
B) Tanrı birdir ve ondan başka Tanrı
yoktur.
C) İbadetler sadece Tanrı’ya mahsustur.
D) Dünyaya gelen her insan asli suç
ile doğmaktadır.

12. Kudüs’te bulunan mabedin yıkılmasından sonra Yahudilerin dinî ritüel
için kullandıkları mekânlara verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinagog B) Kilise
C) Vihara D) Ateşgah

13. Aşağıdakilerden hangisi gayb ile
ilgili konulardan biri değildir?
A) Cennet B) Cehennem
C) Ahiret D) Dünya

14. Aşağıdakilerden hangisi
Yahudilikte kullanılan sembollerden biridir?
A) Lotus çiçeği
B) Yedi kollu şamdan
C) Svastika
D) Haç

15.   • Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanlar için
kullanılan bir isimdir.
• Arapçada “yardım etmek” anlamına
gelir.
• “Allah yolunda İsa’ya yardımcı
olanlar” anlamında kullanılır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrani B) Musevi
C) Nasranî D) Kıpti

16. Gördüğü bir vizyonda Hz. İsa’nın
kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pavlus B) Ezra
C) Yeremya D) Yeşu

17. Aşağıdakilerden hangisi
Hristiyanlıkta yıllık ibadetlerden
biri değildir?
A) Noel B) Paskalya
C) Haç Yortusu D) Roş Haşana

18. Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden
önce havariler ile yediği son akşam yemeğinin anısına kutlanan
şükran ibadeti aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vaftiz
B) Konfirmasyon
C) Ekmek şarap ayini
D) Günah itirafı

19. Merkezi Vatikan olan Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortodoksluk B) Katoliklik
C) Protestanlık D) Evanjelikler

20.   • “İtiraz eden, başkaldıran” anlamlarına gelir.
• Kiliselerinde resim ve heykel yoktur.
• Papanın otoritesine karşı reform
hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reformistler B) Ortodokslar
C) Protestanlar D) Katolikler

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR