(115) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – 5 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 17, 2023
10 views
(115) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – 5 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin
konusu diğerlerinden farklıdır?
A) “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”
(Kıyâme suresi, 36. ayet)
B) “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri
boş yere yaratmadık…”
(Sâd suresi, 27. ayet)
C) “Allah da onlara hem dünya nimetinin hem de ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah işini güzel yapanları sever.”
(Âl-i İmrân suresi, 148. ayet)
D) “Biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.”
(Enbiyâ suresi, 16. ayet)

2. Ahirete iman eden bir kimse ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Salih amel işlemeye özen gösterir.
B) Sorumluluk bilinci ile hareket eder.
C) Davranışlarında Allah’ın rızasını
kazanmayı hedefler.
D) Kendi menfaatini toplum menfaatine tercih eder.

3. “Göklerdeki ve yerdeki herkes ister
istemez O’na boyun eğmişken ve
O’na döndürülüp götürülecekken onlar Allah’ın dininden başkasını mı
arıyorlar?”
(Âl-i İmrân suresi, 83. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Yaratılan her şeyin bir sonunun
olduğu
B) Evrenin belli bir düzen içinde hareket ettiği
C) Kâinatın yaratıcısı olan Allah’a
inanılması gerektiği
D) İnsanın en güzel biçimde yaratıldığı

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi dünya hayatının bir imtihan olduğunu
konu edinmektedir?
A) “Andolsun ki sizi biraz korku ve
açlıkla; mallardan, canlardan ve
ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”
(Bakara suresi, 155. ayet)
B) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur.
Rahmânın yaratışında hiçbir
uyumsuzluk göremezsin…”
(Mülk suresi, 3. ayet)
C) “De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın
ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün…”
(Ankebût suresi, 20. ayet)
D) “Allah’ın sana verdiği şeylerde
ahiret yurdunu ara. Dünyadan da
nasibini unutma…”
(Kasas suresi, 77. ayet)

5. “…O, ölüleri diriltir ve O’nun her şeye
gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok
ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde
yatanları diriltecektir.”
(Hac suresi, 6-7. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?
A) Mizan B) Ba’s
C) Sırat D) Mahşer

6. Aşağıdakilerden hangisi cehennemin isimlerindendir?
A) Adn B) Naim
C) Ravza D) Hâviye

7. İslam kültüründe, ölen bir kişi için
genel olarak yapılması gereken
hazırlıklara ne ad verilir?
A) Teçhiz B) Gasil
C) Tekfin D) Vasiyet

8. Teşyi kavramı cenaze ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?
A) Yıkanmasını
B) Kefenlenmesini
C) Kabre taşınmasını
D) Defnedilmesini

9. I. Ailesinden borçlarını ödemesini
istemek
II. Cenaze namazına katılmak
III. Feryat ederek ağlamak
IV. Cenaze evine yemek götürmek
Numaralanmış ifadelerden hangilerinin ölen kimsenin arkasından
yapılması tavsiye edilmez?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

10. “Şüphesiz ki ben Allah’ın kuluyum.
Onun için bana ‘Allah’ın kulu ve
Resûlü’ deyin.”
Bu hadiste Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Son peygamber olduğu
B) Mütevazı olduğu
C) Kararlı olduğu
D) Beşer olduğu

11. I. Cimrilik yapmak
II. Sözünde durmamak
III. Merhametsiz olmak
IV. Emanete ihanet etmek
Numaralandırılmış ifadelerden
hangileri münafıklık alametlerindendir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

12. Aşağıdaki hadislerden hangisinde
sabırlı davranmak tavsiye edilmektedir?
A) “Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere baksınlar da kendi
musibetleri karşısında güçlü olsunlar.”
B) “Küçüğüne merhamet etmeyen,
büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.”
C) “Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil.”
D) “Müslüman, elinden ve dilinden
emin olunan kimsedir.”

13.   • “Sana tâbi olan müminlere tevazu
ile davran!”
(Şu’arâ suresi, 215. ayet)
• “Rahman’ın kulları, yeryüzünde
tevazu ile yürüyen kimselerdir… ”
(Furkân suresi, 63. ayet)
Bu ayetlerin ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adil olmak
B) Kararlı olmak
C) Güvenilir olmak
D) Alçak gönüllü olmak

14. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz.
Peygamber’in teşri görevi vurgulanmaktadır?
A) “Ey örtünüp bürünen Peygamber!
Kalk ve insanları uyar.”
(Müddessir suresi, 1-2. ayetler)
B) “Allah ve Resûlü bir iş hakkında
hüküm verdikleri zaman, hiçbir
mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda
tercih kullanma hakları yoktur…”
(Ahzâb suresi, 36. ayet)
C) “De ki ‘Ben de ancak sizin gibi bir
beşerim. Ne var ki bana, ‘Sizin
ilahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye
vahyolunuyor…”
(Kehf suresi, 110. ayet)
D) “Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir
öğüt vericisin. Sen, onlar üzerinde
bir zorba değilsin.”
(Gâşiye suresi, 21-22. ayetler)

15. “Üsve-i hasene” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
A) Güzel söz B) Güzel ahlak
C) Güzel örnek D) Güzel isimler

16. Hz. Peygamber’in doğumunu ve
hayatından bazı kesitleri anlatan
eserlere ne ad verilir?
A) Mevlid B) Megazi
C) Na’at D) Kırk hadis

17. Aşağıdakilerden hangisi bir salavat ifadesi değildir?
A) Aleyhi’s-salâtü ve’s-selam
B) es-Salâtü ve’s-selamü aleyke
C) Sallâllahu aleyhi ve sellem
D) Sadakallahu’l-azim

18. Dalalet kavramının zıddı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikmet B) Hidayet
C) İtaat D) İsâr

19. Aşağıdakilerden hangisi ihsan sahibi bir insandan beklenen davranışlardan değildir?
A) İbadetlerini samimiyetle yerine
getirmesi
B) Kötü söz ve davranışlardan kaçınması
C) Sorumluluklarını göz ardı etmesi
D) Her işinde Allah rızasını gözetmesi

20. “Rabbimiz! Ancak sana ibadet eder
ve ancak senden yardım dileriz. Bizi
dosdoğru yola ilet…”
(Fâtiha suresi, 5-6. ayetler)
Bu ayetlerin altı çizili bölümünde
aşağıdaki kavramlardan hangisine
işaret edilmektedir?
A) Cihat
B) Salih amel
C) Sadaka-i cariye
D) Sırat-ı müstakim

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Tarihi
15.09.2023 - 16.10.2023
Sponsor