(114) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
23 views
(114) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. I. İman
II. Örf
III. Ahlak
IV. Hukuk
Numaralanmış kavramlardan hangileri İslam’ın temel esasları arasında yer alır?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

2. “Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olandır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Din – evren ilişkisi
B) Dünya – ahiret ilişkisi
C) Vahiy – sünnet ilişkisi
D) İnanç – ahlak ilişkisi

3. “Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun
karşılığını görür. Kim de zerre kadar
kötülük yaparsa onun karşılığını görür.”
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Dünya ve ahiret mutluluğu için
Allah rızasına uygun davranılması
gerektiğine
B) Kötülüklerin bireyi ve toplumu
olumsuz yönde etkilediğine
C) Yardımların ihtiyaç sahiplerine
gizli yapılması gerektiğine
D) İbadetlerin insanı kötülüklerden
uzaklaştırdığına

4. I. Ahlak kurallarının bir kısmı insanların çoğu tarafından evrensel
doğrular olarak kabul görmüştür.
II. Tarih boyunca insanlar ve toplumlar aynı ahlak anlayışını ve değer
ölçülerini benimsemiştir.
III. İslam ahlakı, Kur’an-ı Kerim’in ve
sünnetin ortaya koyduğu hayat
tarzıdır.
IV. Ahlak ilmi, toplumların sadece
maddi unsurlarını ele almaktadır.
Numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

5. Ahlak, insanda gelip geçici bir hâl
olmayıp onun manevi yapısına yerleşen kabiliyetler bütünüdür. İslam
âlimleri, ahlakın bu özelliğinden dolayı kırk yılda bir iyilik yapmanın ahlaklı
olmak anlamına gelmediğini belirtmişlerdir.
Bu metni en iyi ifade eden hadis
aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Biriniz İslam’ı güzelce yaşadığında yapacağı her iyiliğe karşılık on
mislinden yedi yüz katına kadar
sevap yazılır; yapacağı her kötülük için ise ancak bir misli yazılır.”
B) “Allah sizin dış görünüşlerinize ve
mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar.”
C) “Amellerin en hayırlısı, az da olsa
devamlı olanıdır.”
D) “Ameller niyetlere göredir.”

6. Ahlakın dayanağı dindir. Temelini de
Kur’an-ı Kerim ve sünnet oluşturmaktadır. Ahlak, iyi ve kötü huyların sahibi olan insanı ele alan değerler alanıdır. Ahlakın gayesi insana dünya ve
ahiret mutluluğu kazandırmaktır.
Bu metinde ahlakın aşağıdaki yönlerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Kaynağına B) Konusuna
C) Amacına D) Metoduna

7. “Ahsen-i takvim” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
A) En güzel biçimde yaratılış
B) Ahlak güzelliği
C) Güzel örnek
D) Güzel söz

8. Aşağıdakilerden hangisi din dışı
ahlak teorilerinde ahlakın kaynağı
olarak kabul edilmez?
A) Akıl B) Vicdan
C) Vahiy D) Kültür

9. Aşağıdakilerden hangisi fıtrat kavramının açıklamasıdır?
A) Doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti
B) Dünya ve ahirette karşılığı olan
her türlü iş
C) Kişinin benimseyip tekrarladığı
davranışlar
D) İnsanın yaratılışında bulunan yetenek

10. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve
doğru söz söyleyin.”
(Ahzâb suresi, 70. ayet)
Bu ayette sakınılması istenen tutum ve davranış aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yalan söylemek
B) Kusur aramak
C) Haset etmek
D) Kin gütmek

11. Aşağıdaki hadislerden hangisi tecessüs ile ilgilidir?
A) “Bizi aldatan bizden değildir.”
B) “Sakın zanna yer vermeyin, zira
zan sözlerin en yalancısıdır.”
C) “Bir kimseye başkasının evinin
içine izinsiz bakması helal değildir.”
D) “İnsanları güldürmek için yalan
söyleyen kimselere yazıklar olsun.”

12. “Suizan” kavramının sözlük anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ön yargılı olmak
B) Kendini beğenmek
C) Gıpta etmek
D) İyimser olmak

13. “Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da
olma; sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
(İsrâ suresi, 29. ayet)
Bu ayette sakınılması istenen tutum ve davranışlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zan ve iftira
B) Cimrilik ve israf
C) Tecessüs ve hile
D) Kibir ve gurur

14. I. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret etmesi
II. Örf ve adetlerin çeşitlilik arz etmesi
III. Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda
indirilmesi
IV. Halifenin kim olacağı konusunda
anlaşmazlıkların olması
Numaralanmış ifadelerden hangileri mezheplerin ortaya çıkış sebeplerindendir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

15. Aşağıdakilerden hangisi zaman
israfına örnek gösterilebilir?
A) Elektriği gereksiz yere kullanmak
B) Sağlıksız ve düzensiz beslenmek
C) Harcamalarda aşırıya kaçmak
D) Faydasız işlerle uğraşmak

16. Fethedilen ülke insanları, eski din ve
medeniyetlerinden getirdikleri birçok
inanç ve düşünceleri unutamamış,
Müslüman olduktan sonra da bunları
devam ettirmişlerdir.
Bu durum mezheplerin ortaya çıkış
sebeplerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Coğrafi iklim koşulları
B) Siyasi meseleler
C) Kültürel farklılıklar
D) Dinî metinlerin farklı yorumlanması

17. Aşağıdaki mezheplerden hangisi
Türklerin İslamiyet anlayışı üzerinde daha çok etkili olmuştur?
A) Maturidiyye B) Mürcie
C) Mutezile D) Müşebbihe

18. Aşağıdakilerden hangisi itikadî
mezheplerden biridir?
A) Hanbelilik B) Maturidilik
C) Şafiilik D) Hanefilik

19. İmamiye mezhebi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) En çok mensubu bulunan Şia
mezhebidir.
B) İsnâ aşeriye ve Caferilik olarak da
bilinmektedir.
C) İmamet konusu İslam dininin
esaslarından kabul edilmektedir.
D) İnanç konularında Maturidilik mezhebinin görüşleri benimsenmektedir.

20. “İmam-ı Âzam” lakabı ile bilinen
İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cafer-i Sadık
B) Numan bin Sabit
C) Malik bin Enes
D) Ahmet bin Hanbel

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Tarihi
15.09.2023 - 16.10.2023
Sponsor