(112) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Ağustos 16, 2023
70 views
(112) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi maddi
yönü olan değerlerdendir?
A) İnançlar B) Düşünceler
C) Gelenekler D) Mimari yapılar

2. Din; ahlak, örf, âdet, gelenek ve hukuki kuralları belirlemede temel etken
olmasının yanı sıra, koymuş olduğu
temel prensipler ile toplumsal ilişkileri
düzenler ve şekillendirir.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Değerlerin oluşumunda dinin etkisi
B) İslam toplumunu oluşturan ana
değerler
C) Örf ve âdetlerin toplum üzerindeki
etkisi
D) Hukuk kurallarının insan ilişkileri
üzerindeki belirleyiciliği

3. Bir toplumda uygulanan, kuşaktan
kuşağa iletilen, kültürel değer, alışkanlık ve davranışlara ne ad verilir?
A) Teknoloji B) Hukuk
C) Örf D) Sanat

4. Örf ve âdetlerin oluşumunda en etkili
faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din B) Nüfus
C) Ekonomi D) Coğrafya

5. Aşağıdaki ayetlerin hangisi arkadaş seçimi ile ilgili bir tavsiye içermektedir?
A) “Size selam verildiği zaman, ondan daha güzeli ile veya aynı selamla karşılık verin…”
(Nisâ suresi, 86. ayet)
B) “…Muhakkak ki Allah katında en
değerliniz takvaca en üstün olanınızdır…”
(Hucurât suresi, 13. ayet)
C) “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da
olma. Sonra kınanacak, kendi
kendine hayıflanacak duruma düşersin.”
(İsrâ suresi, 29. ayet)
D) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun
ve doğrularla beraber olun.”
(Tevbe suresi, 119. ayet)

6. “…Kime hikmet verilmişse ona çok
hayır verilmiştir…”
(Bakara suresi, 269. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette
geçen “hikmet” kelimesinin anlamlarından biri değildir?
A) İlim
B) Mülk
C) Akl-ı selim
D) Doğru anlayış

7. “Muhammed Allah’ın elçisidir.
Beraberinde bulunanlar da kâfirlere
karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler…”
(Fetih suresi, 29. ayet)
Bu ayette müminlerin aşağıdaki
özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Cömertlik B) Feraset
C) İffet D) Şecaat

8. İslam medeniyetinin oluşumunda
aşağıdaki kültürlerden hangisinin
etkisi olduğu söylenemez?
A) Arap B) Türk
C) Çin D) Fars

9. Ölümden korkmadığınızı biliyorum.
Fakat ölmek çare değildir. Hedefimiz
ölmek değil, İslam’ı yaymaktır.
Askerlerine bu sözü söyleyerek
Endülüs kapılarını Müslümanlara
açan komutan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gazneli Sultan Mahmut
B) Tarık bin Ziyad
C) Sultan Alparslan
D) Halid bin Velid

10. Aşağıdakilerden hangisinin İslam’ın
geniş coğrafyalara yayılma sebeplerinden biri olduğu söylenemez?
A) Arap toplumunda kabilecilik anlayışının hâkim olması
B) Arapça, Türkçe ve Farsça eserler
ile kurumsallaşması
C) Müslüman tüccarların gittikleri
coğrafyayı etkilemesi
D) Komutanlar ve din âlimlerinin çabaları

11. İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlı dönemi, en parlak zamanlarındandır.
B) Hz. Peygamber’in doğumu ile
başlar.
C) Temelini vahiy kültürü oluşturur.
D) Yeniliklere ve gelişime açıktır.

12. Müslümanlar aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için
Kâbe’yi ziyaret ederler?
A) Kurban B) Zekât
C) Oruç D) Hac

13. Kudüs hangi halife zamanında fethedilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ali

14. “Kubbetü’s Sahra” aşağıdaki dönemlerden hangisinde inşa edilmiştir?
A) Emeviler B) Abbasiler
C) Selçuklular D) Osmanlılar

15. Bağdat’ta Selçuklu veziri adına
kurulan, ilim ve kültür açısından
önem taşıyan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Salâhiyye Medresesi
B) Nizamiye Medresesi
C) Mansur Camii
D) Emevi Camii

16. “Güneşin doğduğu yer”, “güneş ülkesi”
anlamlarına gelmektedir. Nüfusunun
çoğunluğunu Türkler oluşturur. Özellikle
Kur’an ilimleri, tefsir ve tasavvuf sahasında ön plana çıkan Mukâtil bin
Süleyman, İbrahim bin Ethem,
Bâyezid-i Bistâmî gibi âlimler burada
yetişmiştir.
Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şam B) Hicaz
C) Horasan D) Hindistan

17.   • İslam kültür medeniyetinin başta
gelen örneklerindendir.
• Hindistan’da Babürlüler döneminde
inşa edilmiştir.
• Dünyanın yedi harikasından biridir.
Bu bilgiler aşağıdaki eserlerden
hangisine aittir?
A) Tac Mahal
B) Elhamra Sarayı
C) Mostar Köprüsü
D) Ezher Üniversitesi

18. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da
yetişmiş âlimlerden biri değildir?
A) Elmalılı Hamdi Yazır
B) Hacı Bektaş Veli
C) İmam Rabbani
D) Hacı Bayram Veli

19. “Dârü’l-Hikme” aşağıdaki şehirlerin
hangisinde bulunmaktadır?
A) Şam B) Kahire
C) Bosna D) Buhara

20. Son dönem şair ve düşünürlerinden
Muhammed İkbal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetişmiş bir âlimdir?
A) Hindistan B) Balkanlar
C) Mağrib D) Çin

(112) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 CEVAP ANAHTARI
1. D 2. A 3. C 4. A 5. D 6. B 7. D 8. C 9. B 10. A 11. B 12. D 13. B 14. A 15. B 16. C 17. A 18. C 19. B 20. A

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR