(111) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 17, 2023
69 views
(111) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Gayb ile ilgili konuların bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahiy B) Akıl
C) Duyular D) Sezgi

2. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı
ihlali olarak değerlendirilemez?
A) Gıybet ve dedikodu yapmak
B) Başkasının özel hayatını araştırmak
C) İhtiyaç sahibine yardımı gizli yapmak
D) Kişinin izni olmadan telefonunu
dinlemek

3. “Âlimin, ibadet edene üstünlüğü, ayın
diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.
Kuşkusuz âlimler peygamberlerin
varisleridir.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İbadetin faydaları
B) İlim elde etmenin yolu
C) Peygamberlere duyulan sevgi
D) İlim sahibi olmanın önemi

4. Aşağıdaki ayetlerin hangisi doğru
bilginin önemi ile ilgili değildir?
A) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. ayet)
B) “Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın
karnından dışarı çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler,
kalpler verdi.”
(Nahl suresi, 78. ayet)
C) “Ey müminler! Size bir fâsık haber
getirirse bilmeyerek bir topluluğa
zarar verip yaptığınıza pişman
olmamak için onun doğruluğunu
araştırın.”
(Hucurât suresi, 6. ayet)
D) “Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek
ve kesin bilginin yerini tutamaz…”
(Yûnus suresi, 36. ayet)

5. “Allah’ım! Huşu duymayan kalpten,
kabul edilmeyen duadan, doymayan
nefisten ve fayda vermeyen ilimden
sana sığınırım.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste sakınılması istenen durumlardan biri değildir?
A) Canlılara karşı merhametsiz olmak
B) Bilginin gerektirdiği şekilde amel
etmemek
C) İstek ve arzularda aşırıya kaçmak
D) Allah’a gerektiği gibi saygı duymamak

6. “Bir şeye gönülden inanmak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İçtihat B) İbadet
C) İtikat D) İcma

7. “Kim inanarak iyi olan işler yaparsa
o, ne zulme uğramaktan korkar ne de
yoksun bırakılmaktan.”
(Tâ-Hâ suresi, 112. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Vahiy – sünnet ilişkisi
B) İman – amel ilişkisi
C) Dünya – ahiret ilişkisi
D) İlim – ibadet ilişkisi

8. Bilgi birikimi ve Arap diline
hâkimiyet ölçüsünde Kur’an-ı
Kerim metninin içerdiği manaların
ortaya çıkarılmasına ve yorumlanmasına ne ad verilir?
A) Meal B) Tercüme
C) Tefsir D) Mukabele

9. Dil, şükretmek içindir. Hakk’ı bilen,
onu gıybet için kullanmaz. Kulak,
Kur’an ve nasihat dinlemek içindir;
bâtıl ve boş sözler dinlemek için değil. İki göz, Allah’ın kudret ve sanatını
temaşa içindir; eşin dostun ayıbını
görmek için değil.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Beden ve ruh sağlığını korumanın
önemi
B) Verilen nimetler için Allah’a teşekkür edilmesinin önemi
C) Varoluştaki amaç ve hikmetin düşünülmesinin gerekliliği
D) Duyu organlarının yaratılış amacına uygun kullanılmasının gerekliliği

10. Aşağıdakilerden hangisi dinin insan
üzerindeki etkilerinden değildir?
A) Sorumluluk sahibi olmasını sağlar.
B) Özgürlük alanını ortadan kaldırır.
C) Hayatını anlamlandırmasına katkı
sağlar.
D) Aklını ve iradesini doğru kullanmaya yönlendirir.

11. Aşağıdakilerden hangisi “İslam”
kavramının sözlük anlamlarından
biridir?
A) Taklit etmek
B) Hüküm koymak
C) Kurtuluşa ermek
D) Tereddüt göstermek

12. İlmihal kitaplarında İslam dininin
iman esasları – – – – ile ifade edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Âmentü B) Rabbenâ
C) Âyete’l-kürsî D) Kelime-i tevhid

13. Aşağıdakilerden hangisi İslam
inanç esaslarının özelliklerinden
biri değildir?
A) Açık ve sade olması
B) Hür iradeye dayalı olması
C) İnsan fıtratına uygun olması
D) Zamana ve mekâna göre değişkenlik göstermesi

14. “Senden önce gönderdiğimiz bütün
peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden
başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse
bana ibadet edin.’ diye vahyettik.”
(Enbiyâ suresi, 25. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Peygamberlerin Allah’a karşı bir
takım sorumlulukları vardır.
B) Hz. Muhammed’den (sav.) önce de
birçok peygamber gönderilmiştir.
C) Allah peygamberlere kendi toplumlarının dili ile vahiy göndermiştir.
D) Bütün peygamberler tevhit inancı
üzerine tebliğde bulunmuştur.

15. Yahudi hahamlarından bir topluluk Hz.
Peygamber’e gelerek: “Ey Allah’ın
Resulü biz, sana, kitabına, Musa’ya,
Tevrat’a ve Üzeyr’e iman ediyoruz.
Bunlardan başka kitapları ve peygamberleri tanımıyoruz.” dediler. Hz.
Peygamber de: “Hayır, Allah’a, bütün
peygamberlerine, Muhammed’e, kitabı Kur’an’a ve ondan önceki her kitaba iman ediniz.” buyurdu. “Yapmayız.”
dediler. Bunun üzerine bir ayet nazil
oldu ve hepsi iman ettiler.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Hz. Peygamber’in tebliğ görevini
yerine getirdiği
B) İman esaslarının tümüne inanılması gerektiği
C) İslam inanç esaslarının diğer dinlerin inanç esasları ile benzerlik
gösterdiği
D) Farklı din mensuplarının İslam’ı
kabul etmelerinde iman esaslarının etkisi olduğu

16. “Ancak sana ibadet eder ve ancak
senden yardım dileriz.”
(Fâtiha suresi, 5. ayet)
Bu ayette ibadet ile ilgili aşağıdaki
sorulardan hangisinin cevabı bulunmaktadır?
A) Nasıl yapılır?
B) Ne zaman yapılır?
C) Çeşitleri nelerdir?
D) Kime yapılır?

17. Hz. Peygamber’in aşağıdaki tutum
ve davranışlarından hangisi
sünnet-i zevâide örnektir?
A) Beyaz elbise giymesi
B) Dini tebliğ etmesi
C) Bayram namazı kılması
D) Doğru ve güvenilir olması

18. Yapılması tavsiye edilip övülen
fakat yapılmamasında da bir sakınca bulunmayan eylem veya davranışlara ne denir?
A) Farz B) Vacip
C) Mendup D) Mekruh

19. Toplumdaki gelir dengesizliğinin
giderilmesine katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz B) Zekât
C) Hac D) Dua

20. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde
istenmeyen durumlardan biridir?
A) Huşu B) İhlas
C) Niyet D) Gösteriş

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR